Month: July 2019

ads

Mottama မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေခတ္မီ အဆင့္ျမင့္ ရံုးခန္းအေဆာက္အဦမ်ား၊ အပန္းေျဖစရာကုန္တိုက္မ်ား၊ ပထမဆံုး ႏွင့္ အႀကီးမားဆံုး ငါးျပတိုက္ႀကီးအား ယူေဆာင္လာေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင္႔မီ လူေနမႈပံုစံတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Mottama Development Group သည္ ၄င္း၏အေဆာက္အဦမ်ားျပခန္း ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ကုမၸဏီ၏ မၾကာမီဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ အရည္အေသြးျမင္႔ ရံုးခန္းအေဆာက္အဦမ်ား၊ အပန္းေျဖစရာ ကုန္တိုက္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ အနားယူ အပန္းေျဖႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား စသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အေဆာက္အဦ ျပခန္းသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင္႔ ဝယ္ယူရန္အလားအလာရွိသူမ်ား အတြက္ တမူထူးျခားေသာ ဗိသုကာလက္ရာဒီဇိုင္းမ်ားႏွင္႔ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည္႔ အဆင္႔ျမင္႔ သံမဏိအေဆာက္အဦမ်ား အေၾကာင္းကို ေလ႔လာႏုိင္သည္႔ အခ်က္အခ်ာေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာ  ျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းေတြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕လူေနမႈဘဝကို အဆင့္ျမွင္႔တင္ ေပးႏုိင္မွာပါ။   တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဝယ္ယူသူေတြကို အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ အေဆာက္အဦစီမံကိန္းေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးအပ္ျခင္းကေန အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာေတြနဲ႕ လုပ္ခလစာေတြကို ျမွင္႔တင္ေပးႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသာမက လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလံုးနဲ႔ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ၂၁ရာစု ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြ ကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူေနမႈဘဝေတြနဲ႕ အခြင္႔အလမ္းေကာင္းေတြကို ရရွိေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးက႑ ကိုလည္း ျမွင္႔တင္ေပးလိုပါတယ္” ဟုေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ စီးပြားေရးတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ Mottama Development Group ၏ ဥကၠဌ ဦးရန္ဟိုက ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

အဆိုပါ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ နည္းဗ်ဴဟာက်စြာ အစီအစဥ္တက် တည္ေဆာက္ထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူေနမႈအေျခအေနတစ္ရပ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္သည့္ အထင္ကရအေဆာက္အဦမ်ား ျဖစ္လာမွုာပါ။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္ အဆိုပါအေဆာက္အဦမ်ားသည္ လူဦးေရ ထူထပ္မ်ားျပားလာသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကိုလည္း တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

စီစဥ္ ေဆာင္ရြြက္လ်က္ရွိသည္႔ စီမံကိန္းမ်ားမွာ

၁။ M Tower (ယာဥ္အသြားအလာမ်ားသည့္ လွည္းတန္းလမ္းဆံု၊ ျပည္လမ္းမေပၚတြင္ တည္ရွိ )

M Tower ၏ တမူထူးျခားေသာ ဗိသုကာလက္ရာ ဒီဇိုင္းမ်ားေၾကာင္႔ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ အေဆာက္အဦတစ္ခု ျဖစ္ရံုသာမက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္အျမင္႔ဆံုး သံမဏိအေဆာက္အဦတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦသစ္ျဖစ္သည့္ M Tower ရဲ႕ ထူးျခားသည္႔ ဗိသုကာလက္ရာ ဒီဇိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုး အေဆာက္အဦ တစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ။ M Tower သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး သံမဏိအထပ္ျမင္႔ ရံုးခန္းအေဆာက္အဦ ျဖစ္သည့္အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ နည္းစနစ္တက် စီစဥ္ထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ အေဆာက္အဦ ဒီဇိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

M Tower ၏ အေဆာက္အဦဒီဇိုင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင္႔ 5A ရွိေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား သြယ္တန္းတပ္ဆင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ၾကမ္းခင္းအျမင္႔မ်ားႏွင္႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ အေဆာက္အဦ၏ အျပင္မွန္မ်ား ကိုလည္း သဘာဝကို ထိခိုက္မႈေလ်ာ႔နည္းေစေသာ အပူႏွင္႔အသံကို ေလ်ာ႔ခ်ေပးႏုိင္မည္႔ ႏွစ္ထပ္မွန္တံခါးမ်ားကို အသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းအေဆာက္အဦးသည္ တစ္နာရီမိုင္ (၁၂၀) ေလျပင္းတိုက္ႏႈန္းႏွင္႔ (၇.၅) ရစ္စတာစေကးရွိသည္႔ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိေၾကာင္းလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ Terminal M ကုန္တိုုက္ (သြားလာရလြယ္ကူေသာ အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးႏွင္႔ ဘတ္စ္ကား ဂိတ္အနီး)

Terminal M သည္ အဓိကလမ္းမက်ယ္ႀကီးမ်ား၊ ေအာင္မဂၤလာ  ဘတ္စ္ကားဂိတ္တို႔၏ အနီးတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ပထမဆံုး ၿမိဳ႕ျပင္လူေနမႈပံုစံ အပန္းေျဖစရာ ကုန္တိုက္တစ္ခု ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ကုန္တိုက္အေဆာက္အဦပံုစံမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး သာယာလွပသည့္ ဥယ်ာဥ္၊ ကန္ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဆင္႔မီ ကားပါကင္လည္း ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာ့ငါးျပတိုက္ (အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားအနီး)

အဆိုပါ ငါးျပတိုက္ႀကီး သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ငါးျပတိုက္ႀကီး ျဖစ္လာမည္

ျဖစ္ပါၿပီး အထင္ကရ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ရာ ေရေအာက္ဥမင္ လိႈဏ္ေခါင္းမ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္  ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားကို အနီးကပ္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားႏုိင္မွာ  ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး အလည္အပတ္ သြားစရာေနရာျဖစ္လာမယ့္ အဆိုပါ ငါးျပတိုက္ႀကီးမွာ ပန္းျခံမ်ားပါဝင္သည့္ အပန္းေျဖ အနားယူႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားလည္း ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ Habour Trade Tower (ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းအနီး  စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။)

Harbour Trade Tower သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေခတ္အမီဆံုး ရံုးခန္းအေဆာက္အဦ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အဆင္႔ျမင္႔ အေဆာက္အဦသည္  ေအာက္ေျခမွ ေခါင္မိုးအထိျမင္႔ေသာ ျပတင္းေပါက္မ်ား ပါဝင္သည့္ တမူထူျခားသည့္ ဒီဇိုင္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ သဘာဝအလင္းေရာင္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရရွိႏို္င္မွာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားကို ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ျမင္ေတြ႔နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Harbour Trade Tower တြင္ ေခတ္မီရံုးခန္း အထပ္ေပါင္း၂၁ ထပ္ႏွင့္ တစ္ထပ္ခ်င္းစီတိုင္းသည္ ၉၂၉ စတုရန္းမီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေျမေအာက္ထပ္ ၅ ထပ္ ႏွင့္ ကားပါကင္ ၉၂ ေနရာတို႔ ပါရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ HL Tower (ေလဆိပ္ အနီး အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ျပည္လမ္းမ ေပၚတြင္တည္ရွိ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစီ၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး အခန္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံမ်ား ပါဝင္သည့္ HL Tower ၏ ဗိသုကာလက္ရာ ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ ရံုးခန္းႏွင့္ အိမ္ခန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ဖြ႔ဲစည္းထားသည့္ SoHo လူေနမႈ ပုံစံအတုိင္း တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Tower တြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္မီ အုတ္ျမစ္ခ်တည္ေဆာက္မႈ၊ သံမဏိအသံုးျပဳ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံ၊ coating ႏွင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈခံႏိုင္ရည္ စံႏႈန္း စသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။

အဆိုပါပြဲတြင္ Mottama Development သည္ အေဆာက္အဦမ်ားအား အထူးစီမံခန္႔ခြဲသည္႔ ႏုိင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Jones Lang LaSalle (JLL) ႏွင္႔ အေဆာက္အဦ စီမံခန္႔ခြဲေရး အၾကံေပးခန္႔အပ္မႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ႔ပါတယ္။ JLL သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအင္အား ၉၁,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားကာ  ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၄င္းကုမၸဏီသည္ Mottama DevelopmentGroup ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင္႔ပူးေပါင္းကာ ႏုိင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင္႔ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္႔ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ကာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ပါဝင္အၾကံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Mottama အေဆာက္အဦမ်ား ျပခန္းသည္ Maha Land Center အမွတ္ ၅၆၊ ၇ ရပ္ကြက္၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာ အေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ားက အေဆာက္အဦမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

Mottama Development Group ကုမၸဏီလီမိတက္ အေၾကာင္း

Mottama Development Group ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ရံုးခန္းအေဆာက္အဦမ်ား၊ အပန္းေျဖေနရာ

မ်ား စသည္႔ အၾကီးစား အိမ္ျခံေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္း၏ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္သည္႔ Mottama Holdings သည္ ပင္မစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အုပ္စုေလးခုျဖစ္သည္႔ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Mottama Development Group ကုမၸဏီသည္ Mottama Holdings Group ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ အားသာ ခ်က္မ်ားကိုအသံုးခ်ကာ ေရရွည္တည္တံ႔ခိုင္ျမဲၿပီး အရည္အေသြးျမင္႔မားေသာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

Mottama Development Group ၏ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် နိုင်ငံတကာဆင့်မီ စီမံကိန်း ၅ ခု အား ခင်းကျင်းပြသထားသော ပြခန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

Mottama မှ ရန်ကုန်မြို့တွင် ခေတ်မီ အဆင့်မြင့် ရုံးခန်းအဆောက်အဦများ၊ အပန်းဖြေစရာကုန်တိုက်များ၊ ပထမဆုံး နှင့် အကြီးမားဆုံး ငါးပြတိုက်ကြီးအား ယူဆောင်လာပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လူနေမှုပုံစံတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပေးသွားမည်____________________________

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်။ ။ယနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်နေသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် Mottama Development Group သည် ၎င်း၏အဆောက်အဦများပြခန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ကုမ္ပဏီ၏ မကြာမီဖွင့်လှစ်တော့မည့် အရည်အသွေးမြင့် ရုံးခန်းအဆောက်အဦများ၊ အပန်းဖြေစရာ ကုန်တိုက်များ၊ အများပြည်သူ အနားယူ အပန်းဖြေနိုင်သော နေရာများ စသည့် စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အဆောက်အဦ ပြခန်းသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့် ဝယ်ယူရန်အလားအလာရှိသူများ အတွက် တမူထူးခြားသော ဗိသုကာလက်ရာဒီဇိုင်းများနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် အဆင့်မြင့် သံမဏိအဆောက်အဦများ အကြောင်းကို လေ့လာနိုင်သည့် အချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းစီမံကိန်းများသည် ရန်ကုန်မြို့အား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော မြို့တော်ကြီးဖြစ်လာစေရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွေက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူနေမှုဘဝကို အဆင့်မြှင့်တင် ပေးနိုင်မှာပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဝယ်ယူသူတွေကို အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ အဆောက်အဦစီမံကိန်းတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးအပ်ခြင်းကနေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး ကျွမ်းကျင်မှု အတတ်ပညာတွေနဲ့ လုပ်ခလစာတွေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသာမက လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုလုံးနဲ့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ ၂၁ရာစု ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ကို ပျိုးထောင်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူနေမှုဘဝတွေနဲ့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကို ရရှိစေရန်အတွက် စီးပွားရေးကဏ္ဍ ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးလိုပါတယ်” ဟုအောင်မြင်ကျော်ကြားလျက်ရှိသည့် စီးပွားရေးတွင် စွန့်ဦးတီထွင်သူ Mottama Development Group ၏ ဥက္ကဌ ဦးရန်ဟိုက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ စီးပွားရေး အချက်အချာကျသည့် နေရာများတွင် နည်းဗျူဟာကျစွာ အစီအစဉ်တကျ တည်ဆောက်ထားသည့် စီမံကိန်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်မြို့၏ လူနေမှုအခြေအနေ
တစ်ရပ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် အတွက် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သည့် အထင်ကရအဆောက်အဦများ ဖြစ်လာမှုာပါ။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် မြို့ပြတစ်ခုအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရာတွင် အဆိုပါအဆောက်
အဦများသည် လူဦးရေ ထူထပ်များပြားလာသည့် ရန်ကုန်မြို့၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်
ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှု အရည်အသွေးကိုလည်း တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။

စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများမှာ

၁။ M Tower (ယာဉ်အသွားအလာများသည့် လှည်းတန်းလမ်းဆုံ၊ ပြည်လမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိ )

M Tower ၏ တမူထူးခြားသော ဗိသုကာလက်ရာ ဒီဇိုင်းများကြောင့် ထင်သာမြင်သာရှိသော အဆောက်အဦတစ်ခု ဖြစ်ရုံသာမက ရန်ကုန်မြို့တွင် အထပ်အမြင့်ဆုံး သံမဏိအဆောက်အဦတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း အထပ်မြင့် အဆောက်အဦသစ်ဖြစ်သည့် M Tower ရဲ့ ထူးခြားသည့် ဗိသုကာလက်ရာ ဒီဇိုင်းများကြောင့် ထင်သာမြင်သာအရှိဆုံး အဆောက်အဦ တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ M Tower သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး သံမဏိအထပ်မြင့် ရုံးခန်းအဆောက်အဦ ဖြစ်သည့်အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် နည်းစနစ်တကျ စီစဉ်ထားသော အရည်အသွေးမြင့် အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။

M Tower ၏ အဆောက်အဦဒီဇိုင်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင့် 5A ရှိသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ သွယ်တန်းတပ်ဆင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကြမ်းခင်းအမြင့်များနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အဆောက်အဦ၏ အပြင်မှန်များ ကိုလည်း သဘာဝကို ထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေသော အပူနှင့်အသံကို လျော့ချပေးနိုင်မည့် နှစ်ထပ်မှန်တံခါးများကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းအဆောက်အဦးသည် တစ်နာရီမိုင် (၁၂၀) လေပြင်းတိုက်နှုန်းနှင့် (၇.၅) ရစ်စတာစကေးရှိသည့် ငလျင်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းလည်း အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

၂။ Terminal M ကုန်တိုက် (သွားလာရလွယ်ကူသော အမှတ် (၃) လမ်းမကြီးနှင့် ဘတ်စ်ကား ဂိတ်အနီး)

Terminal M သည် အဓိကလမ်းမကျယ်ကြီးများ၊ အောင်မင်္ဂလာ ဘတ်စ်ကားဂိတ်တို့၏ အနီးတွင် တည်ရှိသောကြောင့် သွားလာရလွယ်ကူပြီး ပထမဆုံး မြို့ပြင်လူနေမှုပုံစံ အပန်းဖြေစရာ ကုန်တိုက်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ကုန်တိုက်အဆောက်အဦပုံစံမျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး သာယာလှပသည့် ဥယျာဉ်၊ ကန်နှင့် လုံလောက်သော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကားပါကင်လည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ မြန်မာ့ငါးပြတိုက် (အချက်အချာကျသည့် ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ် နှင့် ရွှေတိဂုံဘုရားအနီး)

အဆိုပါ ငါးပြတိုက်ကြီး သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ငါးပြတိုက်ကြီး ဖြစ်လာမည်
ဖြစ်ပါပြီး အထင်ကရ ဒီဇိုင်းနှင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ရေအောက်ဥမင် လှိုဏ်ခေါင်းများ ပါဝင်သောကြောင့် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ရေနေသတ္တဝါများကို အနီးကပ် တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး အလည်အပတ် သွားစရာနေရာဖြစ်လာမယ့် အဆိုပါ ငါးပြတိုက်ကြီးမှာ ပန်းခြံများပါဝင်သည့် အပန်းဖြေ အနားယူနိုင်မည့် နေရာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ နှင့် ဆိုင်ခန်းများလည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၄။ Habour Trade Tower (ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းအနီး စီးပွားရေး အချက်အချာ နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။)

Harbour Trade Tower သည် ရန်ကုန်မြို့မှာ ခေတ်အမီဆုံး ရုံးခန်းအဆောက်အဦ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အဆင့်မြင့် အဆောက်အဦသည် အောက်ခြေမှ ခေါင်မိုးအထိမြင့်သော ပြတင်းပေါက်များ ပါဝင်သည့် တမူထူခြားသည့် ဒီဇိုင်းဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသောကြောင့် သဘာဝအလင်းရောင်ကို လုံလုံလောက်လောက် ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြစ်နှင့် ရွှေတိဂုံဘုရားကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် မြင်တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Harbour Trade Tower တွင် ခေတ်မီရုံးခန်း အထပ်ပေါင်း၂၁ ထပ်နှင့် တစ်ထပ်ချင်းစီတိုင်းသည် ၉၂၉ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး မြေအောက်ထပ် ၅ ထပ် နှင့် ကားပါကင် ၉၂ နေရာတို့ ပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၅။ HL Tower (လေဆိပ် အနီး အချက်အချာကျသည့် ပြည်လမ်းမ ပေါ်တွင်တည်ရှိ)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစီ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်ပြီး အခန်းများကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည့် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများ ပါဝင်သည့် HL Tower ၏ ဗိသုကာလက်ရာ ဒီဇိုင်းများသည် ရုံးခန်းနှင့် အိမ်ခန်းများကို ပေါင်းစပ်ဖွ့ဲစည်းထားသည့် SoHo လူနေမှု ပုံစံအတိုင်း တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Tower တွင် ထိပ်တန်းအဆင့်မီ အုတ်မြစ်ချတည်ဆောက်မှု၊ သံမဏိအသုံးပြု ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၊ coating နှင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုခံနိုင်ရည် စံနှုန်း စသည်တို့ကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။

အဆိုပါပွဲတွင် Mottama Development သည် အဆောက်အဦများအား အထူးစီမံခန့်ခွဲသည့် နိုင်ငံတကာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Jones Lang LaSalle (JLL) နှင့် အဆောက်အဦ စီမံခန့်ခွဲရေး အကြံပေးခန့်အပ်မှု သဘောတူ စာချုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ JLL သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအင်အား ၉၁,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကာ နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီသည် Mottama DevelopmentGroup ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့်ပူးပေါင်းကာ နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် စီမံကိန်းများအတွက် ပိုမိုထိရောက်ကာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် ပါဝင်အကြံပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Mottama အဆောက်အဦများ ပြခန်းသည် Maha Land Center အမှတ် ၅၆၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျွမ်းကျင်သော အရောင်းဝန်ထမ်းများက အဆောက်အဦများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။

Mottama Development Group ကုမ္ပဏီလီမိတက် အကြောင်း

Mottama Development Group ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ရုံးခန်းအဆောက်အဦများ၊ အပန်းဖြေနေရာ
များ စသည့် အကြီးစား အိမ်ခြံမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Mottama Holdings သည် ပင်မစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အုပ်စုလေးခုဖြစ်သည့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများနှင့် စုပေါင်းဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Mottama Development Group ကုမ္ပဏီသည် Mottama Holdings Group ၏ ကျွမ်းကျင်မှု အားသာ ချက်များကိုအသုံးချကာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားသော အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

  • ကလေးအခန်းဖန်တီးတဲ့အခါ ....
  • SCG သည် မြန်မာနိုင်ငံအား ကျပ်သိန်း၂၅၀ တန်ဖိုးရှိ Positive Pressure Rooms များ ပေးအပ်လှူဒါန်း
  • Life Fitness & Reebok Promotion by Seara Sports Myanmar

ဒီဇိုင္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာပံုေဖာ္ဖန္တီးျခင္း

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ ဝင်နီ မှ
July 23, 2019 နေ့
အင်တာဗျူး ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

ads

Photo – သီရိေမ

အိမ္တစ္လံုးတည္ေဆာက္ျပင္ဆင္ရာမွာ အခန္းက႑မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။  ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ဖို႔က ဒီက႑မွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ သူမ်ားအားလံုးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပါပဲ။  မိမိ သက္ဆိုင္ရာအခန္းက႑ကို ရုပ္လံုးေဖာ္၊ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ မတူညီတဲ့ စိိတ္ကူးေတြ၊ အျမင္ေတြကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါတယ္။  ဒါေတြအားလံုးကိုတစ္သားတည္း ျဖစ္ေစဖို႔ ညွိႏႈိုိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္မွာပါ။  ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေ၀မွ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အိမ္အတြင္းပိုင္းဒီဇိုင္းမ်ားစြာကို ေရးဆြဲဖန္တီးေပးခဲ့သူ ေအာင္ျမင္ေသာ interior designer တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသူ MOPA Design မွ interior designer ကိုေက်ာ္မိုးေ၀နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့တာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

MOPA Design မွ interior Designer ကိုေက်ာ္မိုးေ၀နဲ႔ ေျပာျဖစ္ခဲ့တာေလးေတြက္ေတာ့ –  ဒီေန႕ Myanmar Home & Decor နဲ႔အင္တာဗ်ဳးေလးမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္တဲ့ ပေရာဂ်က္ေလးကေတာ့ Residense ပေရာဂ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မႏၲေလးက Eternal Villa သို႔မဟုတ္ ထာ၀ရစံအိမ္ဆိုတဲ့ ပေရာဂ်က္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ဘာေၾကာင့္ ဒီပေရာဂ်က္ေလးကို ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့သလဲ ဆိုေတာ့ဒီပေရာဂ်က္ေလးမွာပါတဲ့ design development process က စိတ္၀င္စားဖို႔လည္းေကာင္းတယ္၊  ကိုယ့္အတြက္လည္း ဒီပေရာဂ်က္ကေနၿပီးေတာ့ ထပ္ၿပီးေလ့လာခြင့္ရတဲ့ ပညာေတြ ရွိခဲ့တယ္ ဒါေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  ဒီဇိုင္းဆြဲဖို႔ စၿပီးအပ္လာတဲ့ေနရာကေန စၿပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။

      ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒီဇိုင္းမဆြဲခင္ ဒီအိမ္မွာ ေနမယ့္ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ အေမးအေျဖေလးေတြ လုပ္ဖို႔ လိုလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိသားစု၀င္ေတြ နဲ႔ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုးကေတာ့ မိသားစု၀င္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အေဖ ေပါ့။ အန္ကယ္နဲ႔ေတြ႕ဆံုတဲ့ အခ်ိန္မွာ အန္ကယ္လ္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ သူလိုခ်င္တာေတြကိုေျပာျပပါတယ္။ ကိုယ့္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဒီဇိုင္းဆြဲခြင့္ေပးတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္လိုအပ္တဲ့ အရာေတြ အားလံုးကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးတယ္ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္အတြက္က ဒီပေရာဂ်က္မွာ လုပ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အဆင္ေျပပါတယ္။

Client ေၾကာင့္ေတာ္ေတာ္ေလးကို အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအိမ္မွာ ဘယ္သူေတြ ေနမလဲ ေမးတဲ့ အခါေတာ့ အန္ကယ္လ္က ဒီအိမ္က သူ႕ဘ၀အတြက္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ခမ္းခမ္းနားနား ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီအိမ္သည္ တကယ့္ တကယ္က်ေတာ့ အန္ကယ္လ္ႀကီးက သူ႕ရဲ႕သမီးျဖစ္သူအတြက္ကို ေဆာက္လုပ္ေပးထားတာ။  ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တကယ္ေနမယ့္သူျဖစ္တဲ့ အန္ကယ္လ္ႀကီးရဲ႕ သမီးနဲ႔ပါ ေတြ႕ဖို႔ လိုအပ္လိမ့္မယ္ဆိုၿပီး အန္ကယ္လ္ႀကီးရဲ႕ သမီးနဲ႔ သြားေတြ႕ရပါတယ္။  သြားေတြ႕ၿပီးေတာ့ သူလိုခ်င္တာေလးေတြ ေမးျမန္းတယ္၊ ဒီလိုေမးျမန္းေပးျဖစ္တဲ့ အတြက္လည္း သမီးျဖစ္သူက ေတာ္ေတာ္ေလး ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းသာခဲ့ပါတယ္။  သူလိုခ်င္တာေလးေတြ သိလာတဲ့အခါကေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲတဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးအဆင္ေျပသြားပါတယ္။

        client နဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ အခါမွာ ­ဒီအိမ္အတြက္ ဒီဇိုင္းစတိုင္လ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စဥ္းစားရပါတယ္။  တည္ေနရာသည္ မႏၲေလးျဖစ္တယ္၊ ဒီအိမ္ပိုင္ရွင္ရဲ႕ အဓိက လုပ္ကိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းကလည္း ေရႊနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ဒါကို အဓိကထား စဥ္းစားထားတယ္။ အန္ကယ္လ္ႀကီးတို႔ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ပတ္သက္တာ ပါရမယ္။ တည္ေနရာကို ထင္ဟပ္ေစမယ့္ အရာေလးတစ္ခု  ပါရမယ္။ ဒါ့အျပင္ဒီဇိုင္းေလးက ဘယ္လို ပံုစံကို သြားထားလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၾကည့္ရပါတယ္။ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြ အားလံုးေပါင္းၿပီေတာ့မွ Design Style တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အန္ကယ္လ္ႀကီး က အဓိက ကၽြန္းသစ္ကိုပဲ သံုးခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့့္ အန္ကယ္လ္က ကၽြန္းသစ္ကို သံုးခ်င္တယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း ေခတ္မီတယ္။ ကၽြန္းသစ္ကို သံုးေနက် ပံုစံမ်ိဳးကို သူ မသံုးခ်င္ဘူး။ ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္လည္း ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ သူမ်ားနဲ႔လည္း မတူခ်င္ဘူး ဘယ္လို ေျပာင္းသံုးလို႔ရမလဲ အဲ့လိုေလး ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားရတယ္။ ျပင္သစ္က ဗာဆိုင္းနန္းေတာ္ ကို inspire ယူဖို႔ စဥ္းစားမိတယ္။ ျပင္သစ္က ဗာဆိုင္းနန္းေတာ္ကေတာ့သစ္ကို မသံုးထားဘူး။ Classic ပံုစံကို သံုးထားတယ္။ သူ႕မွာ wall panel ေတြ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကို ျပန္ကူးတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ ဒီ wall panel အခံေတြကို ျပန္ယူထားတယ္။ ျပန္ယူထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ သူကေတာ့ အခက္အလက္ ကႏုတ္ေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီဘက္ကို ျပန္ကူးတဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲ့ဒီေလာက္ထိ ကႏုတ္ေတြ မထည့္ခ်င္ဘူး။ Neo classic ပံုစံမ်ိဳးေလး သြားခ်င္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ခုန ေျပာတဲ့ ကႏုတ္ေတြ အခက္အလက္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္တယ္။ ဗာဆိုင္းနန္းေတာ္က panel ရဲ႕ ဟန္ကို ယူလိုက္တယ္။ ျမန္မာမႈျဖစ္တဲ့ ေရႊေက်ာင္းတို႔၊ မႏၲေလးနန္းေတာ္တို႔ ေနာက္ၿပီး မႏၲေလးမွာ ရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦေတြ ေလ့လာျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီကေနမွ တခ်ိဳ႕ element ေလးေတြကို inspire ယူၿပီးေတာ့မွ ဒီအိမ္မွာ ျပန္ထည့္ေပးထားတယ္။

       ၿခံ၀န္း Landscape ဒီဇိုင္း၊ ၿခံစည္းရိုးနဲ႔ ေရကူးကန္ ဒီဇ္ိုင္းေတြကလည္း exterior ဒီဇိုင္းနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ရယ္၊ client ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ဒီဇိုင္းထုတ္ေပးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာလိုအပ္တဲ့ design documentation ေတြ ျပင္ဆင္တဲ့ အဆင့္ေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြင္းဒီဇိုင္းမွာ အေရးႀကီးတာတစ္ခုက ဘာပါလာလဲဆိုေတာ့ finishing ပိုင္းေတြက အေရးႀကီးတယ္။ ၿပီးေတာ့ furniture ၊ furnishing ၊ fixture ပိုင္းေတြ အဲ့ဒါေတြက အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းမွာပါတယ္။ အိမ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၿပီဆိုတဲ့ေနရာမွာ space planning ကလည္းအေရးႀကီးတယ္။ ဒီအိမ္ကို space planning လုပ္တဲ့ေနရာမွာ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးသားျဖစ္လို႔ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ space ကိုထုတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

           ေနာက္ ဒုတိယ အခ်က္ fixture and furnishing အပိုင္းေပါ့။ ဒီအပိုင္းမွာ အန္ကယ္လ္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေမးရတယ္။ အန္ကယ္လ္ႀကီး ဒီအပိုင္းမွာ ဘတ္ဂ်က္ဘယ္ေလာက္ထားမလဲေပါ့။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သံုးမယ့္ ဘက္ဂ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ရတယ္။ တခါတေလ က်ရင္ client ေတြက interior design လုပ္ရင္ ဘက္ဂ်က္ရွိမွဆိုတဲ့ အေတြးေလးတစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ အဲ့ဒါက မဟုတ္ပါဘူး။ အတိုင္းအတာတစ္ခုေလာက္ပဲ ရွိရမယ္။ သံုးမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး furniture ေရြးခ်ယ္ရမယ္၊ furniture မွာ သံုးမယ့္ material ေတြ ေရြးခ်ယ္ရမယ္။ ဒီေတာ့ သူရဲ႕ ထိုက္သင့္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး လိုက္ဖက္တဲ့ ဒီဇိုင္းေတာ့ ရွိကိုရွိတယ္။ ဒီဇိုင္းထြက္ကို ထြက္တယ္။

အန္ကယ္လ္ႀကီးက  သူက ထူးျခားခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ အန္ကယ္လ္ႀကီးကို ေမးရတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ ဘယ္ေလာက္သံုးမွာလဲေပါ့။ သူက လစ္မစ္ေတာ့ ထားထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးသင့္တဲ့ ဟာက်ရင္ေတာ့ သံုးမယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ သေဘာေပါက္ၿပီဆိုေတာ့ furnitrue အပိုင္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္ေတာ္တို႔ ဘန္ေကာက္မွာ သြား၀ယ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဇိုင္နာေတြက brand ေတြကို သိထားရတယ္။ brand ေတြကို high quality ရွိတဲ့ brand ေတြ၊ middle rate ရွိတဲ႔ brand ေတြ၊  low rate ရွိတဲ့ brand ေတြ အကုန္လံုးကို သိထားရတယ္။  သိထားေတာ့မွ ကိုယ့္ပေရာဂ်က္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့လိုက္ဖက္တဲ့ brand ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ေပးရတာေပါ့။  အဲကေတာ့မွပဲ ပေရာဂ်က္မွာ client သံုးခ်င္တဲ့ အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီးေတာ႕ design ေလးကလည္း သူ႕ဟာနဲ႔သူ ထြက္လာလိမ္႕မယ္။ ဘန္ေကာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို့ သြားေရြးခ်ယ္တဲ႕ အခါကေတာ႕ အန္ကယ္လ္ႀကီးကို အရင္ဆံုး high rate brand ကို ျပလိုက္တယ္။  တကယ္တကယ္႕ေတာ့ ေစ်းကတအားႀကီးတယ္ ၊ အန္ကယ္လ္ႀကီးတို့လည္း သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ look နဲ့ ျပန္ယွဥ္တယ္ ၊ middle rate ရဲ႕ look နဲ႔ ယွဥ္တယ္၊ low rate ရဲ႕ look နဲ့ ယွဥ္တယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ look က ေျပာစရာမလိုေအာင္ သိသိသာသာ ကြာသြားတယ္။ ကြာတယ္ဆိုတဲ့ အခါကေတာ့ အန္ကယ္လ္ႀကီး တို့ကေတာ႕  high rate ကို သံုးမယ္။ ဒီေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္တို့ ေရြးခ်ယ္ ျဖစ္တာက Christopher Guy ။   Christopher Guy ဆိုတာက furniture designer ပါ။ သူ့ကိုယ္ပိုင္ brand ကို တည္ေဆာက္ၿပီး ထုတ္ထားတဲ့ brand ။ ဒီေတာ႕ ဒီအိမ္က furniture ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ Christopher Guy ရဲ႕ furniture ေတြမ်ားတယ္။

          ဒီပေရာ႕ဂ်က္မွာကၽြန္ေတာ္ရရွိခဲ႕တဲ႕အသိပညာက ဒီဇိုင္နာ တစ္ေယာက္အတြက္ အဓိက ခက္ခဲတဲ႕အပိုင္းက  ကိုယ္ဆြဲလိုက္တဲ႕ ဒီဇိုင္းကို အျပင္မွာ ရုပ္လံုးေပၚဖို႕ႀကိဳးစားရတာက အခက္အခဲဆံုး အလုပ္ပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ႕ ၾကားထဲမွာ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ကာလမွာ client သည္ စိတ္ေျပာင္းလဲတာ ရွိရင္ရွိမယ္၊ သူလိုခ်င္တာ ထပ္ျဖည္႕တာ ရွိေကာင္းရွိမယ္။  

ကိုယ္ဆြဲလိုက္တဲ႕ ဒီဇိုင္းကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္မလဲဆိုတာကို အင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ့ ျပန္လည္ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးရတာေတြ ရွိတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ႕အခ်ိန္မွာ ကိုယ္႕ရဲ႕ဒီဇိုင္း မပ်က္ေအာင္ ကိုယ္ကဘယ္လို ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမလဲ ။ အင္ဂ်င္နီယာေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တိုု့ကို supportingအမ်ားႀကီးေပးပါတယ္။ ဒီပေရာ႕ဂ်က္မွာ အင္ဂ်င္နီယာက ကိုထြန္းသက္ဦးေပါ့။ အဓိက interior အတြက္ ကိုထြန္းသက္ဦးကတာ၀န္ယူေပးတယ္။

ေနာက္ထပ္ ထူးျခားတာေလး တစ္ခုက တစ္ရက္မွာ အန္ကယ္လ္ႀကီးဆီက ဖုန္းလာတယ္။ အန္ကယ္လ္ႀကီးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေန ဖုန္းေရႊနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံဥာဏ္ေလးေပးသြားတယ္ေပါ႕။ ကိုယ္ အတြင္းဒီဇိုင္း၀င္တဲ႕ အခ်ိန္မွာ structure က တည္ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ။ ဒီခ်ိန္မွာ အန္ကယ္လ္ႀကီး ဆီက ဖုန္းလာတယ္။ သားေရ … ဒီေလွကားနဲ႕ အိမ္၀င္ေပါက္နဲ႕က တည္႕ျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒါသည္ မေကာင္းဘူးေပါ႕႔။ ဒါကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ျပန္ၿပီး ေျပာင္းလို့ရမလဲ … ေပါ႕ ကၽြန္ေတာ္႕ကို ေျပာလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ၾကည္႕ေတာ႕ ဟုတ္တယ္၊ တည္႕ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင္႕ဆိုေတာ႕ အရင္အခန္းဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ္က ျပန္ျပင္လိုက္တယ္. ဒါေပမယ့္ ဒီမိန္း၀င္ေပါက္နဲ႕ ေလွကားကိုက် structure က ၿပီးသြားၿပီဆိုေတာ႕ ျပန္ျပင္လို့ မရလိုက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္႕ အေနနဲ့ ဒါကို ျပန္ျပင္မယ္ဆုိရင္ ၿဖိဳရဖ်က္ရတာေတြလည္း တအားမ်ားေတာ႕မယ္၊ အခ်ိန္ကာလ အေနနဲ႕လည္း သတ္မွတ္ထားတာထပ္တဲ႕ ပိုေက်ာ္ေတာ႕မယ္ဆိုတဲ႕အခါ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားတယ္။ ကိစၥ တစ္ခုမွာ အေျဖတစ္ခုကေတာ႕ရွိမယ္။

ဒီေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ ဖုန္းေရႊနဲ႕ ပတ္သက္တာေတြ website မွာ ရွာတယ္၊ စာအုပ္ေတြဖတ္တယ္။ ဒီမွာသြားေတြ႕တယ္။ မွန္တယ္ ေလွကားနဲ႕ ၀င္ေပါက္နဲ့ တည္႕ျဖစ္လို့မရဘူး။ တည္႕ျဖစ္ရင္ အျပင္ဘက္က ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းေတြက အိမ္ထဲကို ၀င္လာႏိုင္တယ္၊ အိမ္ထဲက ေကာင္း ျခင္းေတြ ကလည္း  အျပင္ဘက္ကို ထြက္သြားႏ္ိုင္တယ္။ ဒီဟာကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းလို႕ ရလဲဆိုတာလည္းတခါတည္း ေရးေပးထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကံေကာင္းတာ တစ္ခုက ေလွကား နဲ႕ မိန္း၀င္ေပါက္ၾကားမွာ အခန္း ၂ခု ရွိတယ္။

ေလွကား ဆင္းဆင္းခ်င္းမွာ foyer ေလး ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ေပးထားတယ္၊ အဲ႕ ဒါ ၿပီးမွ ထမင္းစားခန္း ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါက ဘာေၾကာင္႕လဲဆိုေတာ႕ အန္ကယ္လ္ႀကီးက အရင္ စစခ်င္းအိမ္ကို exterior ဆြဲတဲ႕ အခ်ိန္မွာ    သူရဲ႕ ၀င္ေပါက္ က တျခား တစ္ဘက္မွာ ရွိတာ။  ထမင္းစားခန္းဘက္က မိန္း၀င္ေပါက္မဟုတ္ဘူး။ outdoor dinning ေလး လုပ္မယ္ဆို ထြက္လုိ႕ ရေအာင္သူက ၀င္ေပါက္ေလးတစ္ခု လုပ္ေပးထားတာ။ ဒါေပမယ္႕ ေနာက္ပိုင္း ပလန္က ေျပာင္းသြားတဲ႕ အခါမွာ ေဘးဘက္က အကြက္ကို  landscape လုပ္လုိက္တဲ႕ အခါက်ေတာ႕ ၀င္ေပါက္က ႏွစ္ခု ျဖစ္သြားတာေပါ႕။ မိန္း၀င္ေပါက္က တစ္ခုရွိတယ္၊ တခါ ထမင္းစားခန္း ဘက္က မိန္း၀င္ေပါက္ကတစ္ခုျဖစ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အခန္းဖြဲ႕လုပ္ေတာ႕ ေလွကားက ဆင္းရင္ foyer ရွိတယ္၊ ၿပီးမွ ထမင္းစားခန္း ရွိမယ္။ ၿပီးမွ မိန္း၀င္ေပါက္က လာတယ္ ဆိုတဲ႕ အခါကေတာ႕ ဒါေလးက အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သြားတယ္။ ဖုန္းေရႊ အရ ေလွကားနဲ႕ မိန္း၀င္ေပါက္ က ဆယ္ေပ အကြာမွာ ရွိရင္ဆိုတဲ႕ အခ်က္ေလးတစ္ခုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္႕မွာက ဆယ္ေပ မကဘူး။ ေပ သံုးဆယ္ ၀န္းက်င္ေလာက္ကို က်ယ္ေနတယ္။ ဒါေလးက အားသာခ်က္တစ္ခု၊ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္က ေလွကားဆင္းဆင္းခ်င္း  foyer ဧရီယာမွာ ခရစ္စတယ္ မီးဆိုင္းႀကီးတစ္ခုကို ထားမယ္။ ဖုန္းေရႊရဲ႕ ေနာက္ထပ္အေျဖတစ္ခုကလည္း တကယ္လို့ ဒီျပသနာကို ေျဖရွင္းဖို႕ မလြယ္ေတာ႔ဘူး ၿဖဳိဖို႕ဖ်က္ဖို႕လည္း မလြယ္ေတာ႕ဘူးဆိုရင္ အလည္မွာ မီးဆိုင္းတစ္ခု ထည္႕လိုက္ပါဆိုတဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္ေလးပါလာတယ္။ မီးဆိုင္းက reflection ပါတာကိုး။ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းေတြက ဘက္ျပန္သြားမယ္ေပါ႕။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း နဂိုတည္းက ဒီေနရာမွာ မီးဆိုင္းထည္႕မွာဆိုေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္႕အတြက္လည္း အဆင္ေျပသြားတယ္။  ဒါကို ကၽြန္ေတာ္က အန္ကယ္လ္ႀကီးကို ရွင္းျပတယ္။ အန္ကယ္လ္ႀကီးရဲ႕ ေကာင္းတဲ႕ အခ်က္တစ္ခုက သင့္ေတာ္ခိုင္လံုတဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္သာေပး သူလက္ခံတယ္။ သူက အတင္းႀကီးလိုက္မျပင္ဘူး။  သူျပင္ခ်င္တယ္ဆို ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ တိုင္ပင္တယ္။ ဒါကို ျပင္ရင္ေကာင္းမလား ပိုေကာင္းသြား မလား တိုင္ပင္တယ္။ အႀကံဥာဏ္ယူတယ္။ အဲ႕အခါ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေသခ်ာေျပာျပရတယ္။ မျပင္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ သင္႕ေတာ္ခိုင္လံုတဲ႕အေျဖကို ရွင္းျပရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က မရဘူး မျပင္ဘူးဆိုတာမ်ိဳးသြားေျပာလို႕မရဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္လို client မ်ိဳးမဆို စိတ္ေက်နပ္မႈ ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူလုပ္ခ်င္တာကို လုပ္မွာပဲ။  ဒါ႕ေၾကာင္႕ ကၽြန္ေတာ္တို့ ဒီဇိုင္နာဘက္ကေနၿပီး ခိုင္လံုတဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးရတယ္၊ရွင္းျပေပးရတယ္။  client ေတြကလည္း ဒါကို စဥ္းစားတယ္။ လက္ခံသင္႕တယ္ ထင္ရင္ လက္ခံတယ္ေပါ႕။ ဒီလို မ်ိဳး ညိွႏိႈင္းၿပီး သြားၾကရပါတယ္။

         ေနာက္တစ္ခု ေျပာတာေလးရွိတာက  Design concept အရ ကၽြန္ေတာ္ ဗာဆိုင္းနန္းေတာ္က wall panel နဲ႕ ျမန္မာရဲ႕ ဗိသုကာအေဆာက္အဦးမွာ ရွိတဲ႕ wall panel နဲ႕ ျပန္ၿပီးေတာ႕ ေရာစပ္ထားတယ္။ ေနာက္ထပ္ ရုပ္လံုး ရုပ္ၾကြေလးေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္သံုးထားတယ္။ အန္ကယ္လ္ႀကီးရဲ႕ focus က ဘာလဲဆိုတဲ႕ အခါကေတာ့ သူက မိန္း၀င္ေပါက္က ၀င္လိုက္တဲ႕ အခါနံရံႀကီးတစ္ခု ရွိတယ္။ ဒီ နံရံ ႀကီးသည္ မိန္း၀င္ေပါက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၀င္လိုက္တာနဲ႕ကို ထူးျခားေနရမယ္။ ဆိုေတာ႕ ဒီ နံရံ ကုိ ဘာလုပ္မလဲ ကၽြန္ေတာ္တို့ စဥ္းးစားရတာေပါ႕။ အိမ္ဆိုတဲ႕ သေဘာတရားမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ  ပါတယ္။ အန္ကယ္လ္ႀကီးကလည္း ျမန္မာ ၊ ျမန္မာျဖစ္ရတာလည္း ဂုဏ္ယူတယ္ ဆိုတဲ႕ အခါက်ေတာ႕ ဒီေနရာမွာ ပံုတစ္ခုထည္႕မယ္ေပါ့။  နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီသြားမလား၊ ရုပ္လံုး ရုပ္ၾကြ သြားမလား ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္က မႏၲေလးမွာ ေလ႕လာတဲ႕ အခါ ေဆးေရးပန္းခ်ီေတြ ေတြ႕တယ္၊ ရုပ္လံုး ရုပ္ႂကြေတြလည္း ေတြ႕တယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ ဘာကုိ သေဘာ အက်ဆံုးလဲဆိုေဆာ႕ ေရႊေက်ာင္း ။ ေရႊေက်ာင္းရဲ႕ ဗိသုကာဟန္ေတြ ၊ အတြင္းမွာ လုပ္ထားတဲ႕ အျပင္အဆင္ေတြ သေဘာက်တယ္။ တံခါးမွာ ထည္႕ထားတဲ႕ ရုပ္လံုး ရုပ္ႂကြေလးေတြ အရမ္းသေဘာက်တယ္။ အဲ႕ဒီ အတြက္ေၾကာင္႕ ကၽြန္ေတာ္က ရုပ္လံုး ရုပ္ၾကြ ထည္႕လိုက္တယ္။ ေျပာရရင္ေတာ႕ ဒီအိမ္က ေရႊေက်ာင္းကို အမ်ားႀကီး inspire ယူထားတယ္။  ရုပ္လံုး ရုပ္ၾကြကို စဥ္းစားတဲ႕ အခါမွာ ဘာကိုထည္႕မလဲေပါ့။  အိမ္မွာေနမယ္႕ မိသားစုသည္ အန္ကယ္ႀကီးရဲ႕ သမီး မိသားစု ေနမယ္။ ဒါေၾကာင္႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုျပတဲ႕  ကိႏၷရီကိႏၷရာ ရုပ္တုေလးကိုထည္႕မယ္။ ျမန္မာဆိုတဲ႔ ဟန္ကို ေပၚေစမယ္႕ ကေဒါင္း ကို ထည္႕မယ္ဆိုၿပီး အလည္မွာ ကေဒါင္း ကို ထည္႕ထားတယ္၊ Bothsideမွာေတာ႕ ကႏၷရီကိႏၷရာ ကို ထည္႕ထားတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကက်ေတာ့ ဘုရားခန္းမွာ အန္ကယ္လ္ႀကီးတို့က ၾကည္ညိဳခ်င္တယ္၊ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းျဖစ္ ခ်င္တယ္။ ပလႅင္မွာလည္း ခပ္ျမင္႕ျမင္႕ ထားခ်င္တယ္၊ ဆြမ္းေတာ္ပြဲေတြကပ္ဖို့ ေနရာလည္း လိုခ်င္တယ္။ ဘုရားကို တစ္ဆူတည္း ခပ္ႀကီးႀကီး ကိုးကြယ္ခ်င္တယ္။ ဘုရားသည္ သပၸါယ္ရမယ္၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ျဖစ္ရမယ္။ ဘုရားကို ျမင္ရတာနဲ႕ စိတ္က ရွင္းေနရမယ္ဆိုတာေလးလိုခ်င္တယ္။  ဒါဆို ဘုရားကို ဘာဆင္းတုကိုးကြယ္မလဲဆိုတဲ႕ ေမးခြန္းေလး ျဖစ္လာတာေပါ႕။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဒီဇုီုင္းနဲ႕ လိုက္ဖက္ေအာင္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ရဲ႕ အေရာင္ေတြ သတ္မွတ္ေပးေလ႕ရွိတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင္႕ အရြယ္အစားေပါ႕။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ရဲ႕ ဥာဏ္ေတာ္အျမင္႕ ဘယ္ေလာက္ ထားသင္႕တယ္ဆိုတာေလးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္က သတ္မွတ္ေပးေလ႕ရွိတယ္။ ဒီအိမ္မွာလည္း အန္ကယ္လ္ႀကီးတို့နဲ႕ တိုင္ပင္ၿပီး ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို အျဖဴေရာင္ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဖို့ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကတယ္။ မ်ားေသညအားျဖင့္ အရြယ္အစားေပါ့။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ရဲ႕ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ ဘယ္ေလာက္ထားသင့္တယ္ဆိုတာေလးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ကသတ္မွတိေပးေလ့ရွိတယ္။ ဒီအိမ္မွာလည္း အန္ကယ္လ္ႀကီးတို႔နဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို အျဖဴေရာင္ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဖို႔ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကတယ္။ဒီမွာ သူရဲ႕ ေနာက္ခံ၊ ေနာက္ခံက ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို အေထာက္အပ႕ံေပးတဲ႕ပံုစံ ျဖစ္ရမယ္။ ေနာက္ ပလႅင္ ကလည္း ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို အေထာက္အပံ႔ေပးရမယ္။ အဲ႕ေတာ႕ ဘုရားဆင္းတုေတာ္သည္ အျဖဴ ျဖစ္တဲ႕ အတြက္ေၾကာင့္ အေနာက္ကို အျဖဴ ေရြးခ်ယ္လို႕ မရဘူး။  

သစ္သားဆိုရင္လည္း တစ္အိမ္လံုးမွာ သစ္သား သံုးထားတဲ႕ အတြက္ေၾကာင့္  ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို သစ္သား မသံုးေစခ်င္ဘူး။ material choice ေပါ႔။ ဒီေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္တို့႔  ဘုရားရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာ ေဗာဓိေညာင္ပင္ထည္႕မယ္။ ဒီမွာ ရုပ္ၾကြသြားမလား၊ ေဆးေရးပန္းခ်ီသြားမလား စဥ္းစားၾကတယ္။ ေအာက္ဘက္မွာလည္း ရုပ္လံုး ရုပ္ၾကြ ပါၿပီးသား ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဆးေရးပန္းခ်ီကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တယ္။ ေဆးေရးပန္းခ်ီမွာက ျမန္မာ႕ ဟန္ပါတဲ႕ ေဆးေရး ပန္းခ်ီ ျဖစ္ရမယ္၊ ေနာက္ ဘုရားဆင္းတုက အျဖဴကိုလည္း လႊမ္းမိုးလို့မရဘူး ဆိုတဲ႕ အခါကေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္သည္ ယြန္းပန္းခ်ီကို ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယြန္းပန္းခ်ီမွာ အေရာင္ ၂မ်ိဳး ရွိတယ္။ ေရႊသြားမလား၊ အနီသြားမလားေပါ႕။ အနီဆိုရင္ သူက တျခားအေရာင္ေလးေတြက ျပန္ေထာက္ပ႕ံေပးရတယ္ဆိုေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္က ေ၇ႊကိုပဲ ေ၇ြးခ်ယ္ လိုက္တယ္။ ေရႊဆိုရင္ အမဲနဲ့ ေရႊ ၂ မ်ိဳးပဲ သူ႕
အေရာင္မွာ ပါလာမယ္။ ေရႊ ဆိုသည္လည္း မိသားစုရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွာပါတယ္။ ဒါကို ဘုရားခန္းမွာ ျပန္ထည္႕ထားလိုက္တာေပါ႕။ ေနာက္ ပလႅင္၊ ပလႅင္ ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ inspire ယူထားတာပါပဲ။ ပုဂံဘုရားေတြမွာ ရွိတဲ႕ ပံုစံကို ယူထားတယ္၊ အခက္အလက္ေတြကိုေတာ႕ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အႏုလက္ရာေလးေတြနဲ့ ျဖည္႔ၿပီးေတာ့ ဒီဇိုင္းကို ေျပာင္းၿပီး ေရးဆြဲေပးခဲ႕တာေပါ႕။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကinterior design ကိုဖန္တီးလုိက္တဲ့ အခါမွာ ဘာေတြက ထပ္ၿပီး အားျဖည္႕ရမယ္ဆိုတဲ႕အခါက်ေတာ႕ ဒီ interior design ကို  ပိုၿပီး ရုပ္ၾကြလာေစဖို့ dressing အပိုင္း။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ interior decoration အပိုင္းေပါ့။

အဲ့ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို့ interior design ပိုင္းကို အမ်ားႀကီး အေထာက္အပံ႔ေပးတယ္။ Dressing အပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ ခံယူထားတာက interior decoration ဆိုတာက part of interior design ပဲ။ interior design လုပ္ၿပီဆိုရင္ designer တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဖန္တီးလိုက္တဲ႔ ဒီဇိုင္းမွာ decoration ကလည္း မပါမျဖစ္ ပါကိုပါလာရတာ။ dressing အပိုင္းမွာ အေရးႀကီးဆံုးတစ္ခုက artwork ပဲေပါ႕။ ေျပာရရင္ေတာ႔ ပန္းခ်ီေတြ ၊ နံရံကပ္ ရုပ္လံုးရုပ္ၾကြေတြ ၊ ရုပ္ထုေတြ ဒါေတြကလည္း အရမ္း အေရးႀကီးတယ္။ ဒီအိမ္မွာ ပန္းခ်ီနဲ့ ပတ္သက္ရင္ ေျပာစရာ ရွိတာေလးက ဒီအိမ္ကို ပန္းခ်ီကားေတြခ်ိတ္မယ္ ဆိုေတာ႕ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ထားတယ္။ အေၾကာင္းအရာက မႏၲေလးအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေ၇ြးခ်ယ္ထားတယ္။ မႏၲေလးဆိုတဲ ႔အခါက်ေတာ႕ အန္ကယ္လ္ႀကီးက မႏၲေလးနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ရႈေမွ်ာ္ခင္းကို ဆြဲခ်င္တာေပါ႕။ မႏၲေလး ပံုေတြကိုပဲ ခ်ိတ္လိုက္တာက မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပြင္႕ပြင္႕လင္းလင္းေျပာရရင္ ရိုးရွင္းတယ္လို့ ယူဆတယ္။ ပန္းခ်ီကားနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာစရာမရွိဘူး ဆိုတာမ်ိဳးေလး ယူဆတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ့ ဒီ ပန္းခ်ီကားနဲံ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ client ေတြက သူတို့ ဧည္႕သည္ေတြကို ေျပာစရာေလးတစ္ခု က်န္ခဲ႔ေစခ်င္တယ္။ ပန္းခ်ီဆရာနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါက်ေတာ႔ အေၾကာင္းအရာကေတာ႔ ဒါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မႏၲေလးနဲ့ ပတ္သက္တဲ႕ ကဗ်ာနဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါ။ ဒီပန္းခ်ီကားကို ၾကည္႕လိုက္ရင္ ဒီကဗ်ာကို သရုပ္ေဖာ္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္ ဆိုၿပီး တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ႕တယ္။ မွတ္မွတ္ရရ ဆိုရင္ ငယ္ငယ္ကသင္ယူခဲ႕တဲ့ အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖရဲ႕ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ေပါ႕။ မႏၲေလးေဆာင္းရာသီကို ဖြဲ႕ထားတဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ခ်ျပေပးတယ္။  ကိုယ္႕ဘက္လည္း ရွာေပးတယ္၊ ပန္းခ်ီဆရာကလည္း ကၽြန္ေတာ္႕ကို အမ်ားႀကီး ကူၿပီးရွာေပးခဲ႕တာေတြရွိတယ္။ ပန္းခ်ီဆရာနဲ႕ကလည္း ခ်ိတ္ဆက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ဖန္တီးခဲ႕ၾကပါတယ္။  ေနာက္တစ္ခုက အန္ကယ္လ္ႀကီး အေနနဲ႕က သူေမြးဖြားရာ ဇာတိ နဲ့ ပတ္သက္ၿပီး အဲ့ ဒီမွာ နာမည္ႀကီးတာက လွည္းေတြေပါ႕။ သူ႕ ငယ္ဘ၀ အမွတ္တရ မွာ လွည္းေတြနဲ့ ပတ္သက္ၿပီးေတာ႔လည္း ရွိခဲ႕တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္လ္ႀကီးရဲ႕ အိပ္ခန္းမွာဆိုရင္ လွည္းနဲ့ ပတ္သက္တဲ႔ ပန္းခ်ီကားေတြ ခ်ိတ္ထားတယ္။  က်န္တဲ့ dressing ပိုင္းက်ေတာ႕ ယြန္းအုပ္ေလးေတြ ၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေလးေတြ ျပည္တြင္းမွာ ရွာေဖြခဲ႕တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင္႕ Bagan House ကေန ကၽြန္ေတာ္တို့ ၀ယ္ခဲ႕ပါတယ္။  က်န္တဲ့ တခ်ိဳ႕ dressing ေတြက် ဘန္ေကာက္ကေန ၀ယ္ခဲ႕တာ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ interior design မွာ ဒီလို dressing ေလးေတြေၾကာင့္လည္း ပိုၿပီး ေပၚလြင္လာတယ္လို့ ယူဆတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက် ကၽြန္ေတာ္တ္ု့ ေကာ္ေဇာပိုင္းေပါ႕။ ေကာ္ေဇာကိုလည္း အခန္းေတြရဲ႕ theme အလိုက္ အေရာင္ေလးေတြ၊ pattern ေလးေတြ ကို အခန္းအလိုက္ ခြဲထားတယ္။ ဧည္႕ခန္းမွာဆို ခန္႕ခန္႕ထည္ထည္ ကႏုတ္အႀကီးေတြနဲ့ ထည္႕ထားေပးတယ္။ public ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ထည္႕ထားေပးတယ္။ အန္ကယ္လ္ႀကီးရဲ႕ ေျမးမေလးအခန္းဆိုရင္ တကယ္႕ကို မိန္းမပ်ိဳေလးအခန္းပံုစံမ်ိဳးေလး theme ကို ယူထားတယ္။ ပန္းေရာင္ေလးနဲ့ အခုန ေရႊေရာင္ေလးနဲ့ ျပန္ေရာၿပီး ထည္႕ေပးထားတယ္။

Landscape ဒီဇိုင္းရဲ႕ ၿခံစည္းရိုး ဒီဇိုင္းေတြဖန္တီးတဲ့အခါမွာ green area ကို မ်ားမ်ားပါေစခ်င္တာေၾကာင့္ vertical landscape ေတြထည့္ေပးျဖစ္ပါတယ္။ Fence ကတိုင္ဖံုး ဒီဇိုင္းက ေရႊေက်ာင္းကိုပဲ inspire လုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ Landscape မွာ အပင္ေရြးခ်ယ္မႈကို ကိုထြန္းေနေအာင္ရဲ႕ အႀကံဥာဏ္နဲ႔ ကူညီမႈအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကိုထြန္းေနေအာင္ လိုခ်င္တဲ့ အပင္ကို မရရေအာင္ ရွာေပးတာကေတာ့ ညိေလးေအာင္သူရပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို့ ပေရာ႕ဂ်က္တစ္ခုလုပ္တဲ႕ အခါ တစ္ေယာက္နဲ့တစ္ေယာက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမယ္။ client သည္လည္း client အေလ်ာက္၊ ကၽြန္ေတာ္တို့ ဒီဇိုင္နာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ၿပီးေတာ႕အႏုပညာရွင္ေတြ ပါလာတယ္၊ ပန္းခ်ီဆရာေတြ အကုန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္လိုက္တဲ႕အခါ ေအာင္ျမင္တဲ့ ပေရာ႕ဂ်က္ တစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ တကယ္ေတာ႕ အုပ္စုလိုက္လုပ္ရတဲ့ ပေရာ႕ဂ်က္မွာ စုစုစည္းစည္းနဲ႕ တိုင္တုိင္ပင္ပင္ လုပ္ဖို့ အေရးႀကီးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက client ဘက္ကလည္း သူတို့ လုပ္ခ်င္တာေတြ ၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို ပြင္႕ပြင္႕လင္းလင္း ေျပာဖို့လည္းလိုအပ္ပါတယ္။ တခါတေလ တခ်ိဳ႕clientကမေျပာတတ္တာ။ သူတို့ လိုခ်င္တာကို စကားလံုး အေနနဲ့ မေျပာတတ္ဘူး။ သူတို့ လိုခ်င္တဲ႕ အရာကို ကၽြန္ေတာ္တို့က မွန္းတတ္ရမယ္၊ ေျပာလာေအာင္ ေရွ႕ကေနဦးေဆာင္ၿပီး စကားဆင္ရတာေပါ႕။ အဲ႕အခါက်မွ သူတို့ ဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာ သိလာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို့ရဲ႕ဖန္တီးမႈမွာ အနီးစပ္ဆံုး ထပ္မိသြားမယ္။ ဒီအခါက်ရင္ ပေရာ႕ဂ်က္က ေအာင္ျမင္တဲ႕ ပေရာ႕ဂ်က္ျဖစ္သြားမယ္။ ဒီဇိုင္နာေတြအေနနဲ့ ဒီဇိုင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးေရးဆြဲယံုတင္မကဘူး ဒီ ဒီဇိုင္းကို တကယ္လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ ဘယ္လိုမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ၾကမလဲဆိုတာက အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒီလိုအေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရမယ္ ၊ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာ မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို့မွာ ပညာျပည္႕၀ေနဖို့႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္႕၀တယ္ဆိုတဲ႕ေနရာမွာ ဘယ္သူမွေတာ႕ ရာႏႈန္းျပည္႕မျပည္႕၀ပါဘူး။ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္းနဲ့ျဖည္႕သြားရတာပါ။ စာေတြမ်ားမ်ား ဖတ္ဖို့လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ စုစုစည္းစည္းနဲ့ညီညီညြတ္ညြတ္ေလးလုပ္ၾကရင္ ေအာငျ္မင္တဲ့ပေရာ႕ဂ်က္ေလးတစ္ခု ျဖစ္သြားမွာပါလို့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.။

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဒီဇိုင်းတစ်ခု အောင်မြင်စွာပုံဖော်ဖန်တီးခြင်း

Photo – သီရိမေ

အိမ်တစ်လုံးတည်ဆောက်ပြင်ဆင်ရာမှာ အခန်းကဏ္ဍများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့က ဒီကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေတဲ့ သူများအားလုံးရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပါပဲ။ မိမိ သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍကို ရုပ်လုံးဖော်၊ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ မတူညီတဲ့ စိတ်ကူးတွေ၊ အမြင်တွေကို ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကိုတစ်သားတည်း ဖြစ်စေဖို့ ညှိနှိိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလျှင် ရည်မှန်းချက်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်မှာပါ။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝေမျှနိုင်ဖို့အတွက် အိမ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းများစွာကို ရေးဆွဲဖန်တီးပေးခဲ့သူ အောင်မြင်သော interior designer တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူ MOPA Design မှ interior designer ကိုကျော်မိုးဝေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

MOPA Design မှ interior Designer ကိုကျော်မိုးဝေနဲ့ ပြောဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေက်တော့ – ဒီနေ့ Myanmar Home & Decor နဲ့အင်တာဗျုးလေးမှာ ကျွန်တော် ရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့ ပရောဂျက်လေးကတော့ Residense ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မန္တလေးက Eternal Villa သို့မဟုတ် ထာဝရစံအိမ်ဆိုတဲ့ ပရောဂျက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီပရောဂျက်လေးကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတော့ဒီပရောဂျက်လေးမှာပါတဲ့ design development process က စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်၊ ကိုယ့်အတွက်လည်း ဒီပရောဂျက်ကနေပြီးတော့ ထပ်ပြီးလေ့လာခွင့်ရတဲ့ ပညာတွေ ရှိခဲ့တယ် ဒါကြောင့် ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့ စပြီးအပ်လာတဲ့နေရာကနေ စပြီးပြောချင်ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီဇိုင်းမဆွဲခင် ဒီအိမ်မှာ နေမယ့် မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အမေးအဖြေလေးတွေ လုပ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိသားစုဝင်တွေ နဲ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးကတော့ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဖေ ပေါ့။ အန်ကယ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှာ အန်ကယ်လ်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ သူလိုချင်တာတွေကိုပြောပြပါတယ်။ ကိုယ့်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဒီဇိုင်းဆွဲခွင့်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေ အားလုံးကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးတယ် ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်အတွက်က ဒီပရောဂျက်မှာ လုပ်ရတာ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ်။

Client ကြောင့်တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအိမ်မှာ ဘယ်သူတွေ နေမလဲ မေးတဲ့ အခါတော့ အန်ကယ်လ်က ဒီအိမ်က သူ့ဘဝအတွက် ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်ချင်တယ်။ ခမ်းခမ်းနားနား ဖြစ်ချင်တယ်၊ ပြီးတော့ ဒီအိမ်သည် တကယ့် တကယ်ကျတော့ အန်ကယ်လ်ကြီးက သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူအတွက်ကို ဆောက်လုပ်ပေးထားတာ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က တကယ်နေမယ့်သူဖြစ်တဲ့ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ သမီးနဲ့ပါ တွေ့ဖို့ လိုအပ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ သမီးနဲ့ သွားတွေ့ရပါတယ်။ သွားတွေ့ပြီးတော့ သူလိုချင်တာလေးတွေ မေးမြန်းတယ်၊ ဒီလိုမေးမြန်းပေးဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း သမီးဖြစ်သူက တော်တော်လေး ကျေးဇူးတင် ဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်။ သူလိုချင်တာလေးတွေ သိလာတဲ့အခါကတော့ ကိုယ့်အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားပါတယ်။

client နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ အခါမှာ ­ဒီအိမ်အတွက် ဒီဇိုင်းစတိုင်လ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ စဉ်းစားရပါတယ်။ တည်နေရာသည် မန္တလေးဖြစ်တယ်၊ ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အဓိက လုပ်ကိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းကလည်း ရွှေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော်က ဒါကို အဓိကထား စဉ်းစားထားတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်တာ ပါရမယ်။ တည်နေရာကို ထင်ဟပ်စေမယ့် အရာလေးတစ်ခု ပါရမယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီဇိုင်းလေးက ဘယ်လို ပုံစံကို သွားထားလဲ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ကြည့်ရပါတယ်။ ကြည့်ပြီးတော့ ဒါတွေ အားလုံးပေါင်းပြီတော့မှ Design Style တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီး က အဓိက ကျွန်းသစ်ကိုပဲ သုံးချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အန်ကယ်လ်က ကျွန်းသစ်ကို သုံးချင်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ခေတ်မီတယ်။ ကျွန်းသစ်ကို သုံးနေကျ ပုံစံမျိုးကို သူ မသုံးချင်ဘူး။ ခန့်ခန့်ထည်ထည်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်၊ သူများနဲ့လည်း မတူချင်ဘူး ဘယ်လို ပြောင်းသုံးလို့ရမလဲ အဲ့လိုလေး ရှိတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရတယ်။ ပြင်သစ်က ဗာဆိုင်းနန်းတော် ကို inspire ယူဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ပြင်သစ်က ဗာဆိုင်းနန်းတော်ကတော့သစ်ကို မသုံးထားဘူး။ Classic ပုံစံကို သုံးထားတယ်။ သူ့မှာ wall panel တွေ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကို ပြန်ကူးတဲ့ အချိန်ကျတော့ ဒီ wall panel အခံတွေကို ပြန်ယူထားတယ်။ ပြန်ယူထားတယ် ဆိုပေမယ့် သူကတော့ အခက်အလက် ကနုတ်တွေ အများကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဘက်ကို ပြန်ကူးတဲ့ အချိန်မှာ အဲ့ဒီလောက်ထိ ကနုတ်တွေ မထည့်ချင်ဘူး။ Neo classic ပုံစံမျိုးလေး သွားချင်တဲ့ အခါကျတော့ ခုန ပြောတဲ့ ကနုတ်တွေ အခက်အလက်တွေကို လျော့ချပစ်လိုက်တယ်။ ဗာဆိုင်းနန်းတော်က panel ရဲ့ ဟန်ကို ယူလိုက်တယ်။ မြန်မာမှုဖြစ်တဲ့ ရွှေကျောင်းတို့၊ မန္တလေးနန်းတော်တို့ နောက်ပြီး မန္တလေးမှာ ရှိတဲ့ ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦတွေ လေ့လာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီကနေမှ တချို့ element လေးတွေကို inspire ယူပြီးတော့မှ ဒီအိမ်မှာ ပြန်ထည့်ပေးထားတယ်။

ခြံဝန်း Landscape ဒီဇိုင်း၊ ခြံစည်းရိုးနဲ့ ရေကူးကန် ဒီဇိုင်းတွေကလည်း exterior ဒီဇိုင်းနဲ့ ဟန်ချက်ညီအောင်ရယ်၊ client ရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာလိုအပ်တဲ့ design documentation တွေ ပြင်ဆင်တဲ့ အဆင့်တွေတော့ ရှိတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အတွင်းဒီဇိုင်းမှာ အရေးကြီးတာတစ်ခုက ဘာပါလာလဲဆိုတော့ finishing ပိုင်းတွေက အရေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့ furniture ၊ furnishing ၊ fixture ပိုင်းတွေ အဲ့ဒါတွေက အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းမှာပါတယ်။ အိမ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာ space planning ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ ဒီအိမ်ကို space planning လုပ်တဲ့နေရာမှာ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်လို့ သူတို့လိုချင်တဲ့ space ကိုထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်

နောက် ဒုတိယ အချက် fixture and furnishing အပိုင်းပေါ့။ ဒီအပိုင်းမှာ အန်ကယ်လ်ကြီးကို ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးရတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီး ဒီအပိုင်းမှာ ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က သုံးမယ့် ဘက်ဂျက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်ရတယ်။ တခါတလေ ကျရင် client တွေက interior design လုပ်ရင် ဘက်ဂျက်ရှိမှဆိုတဲ့ အတွေးလေးတစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အဲ့ဒါက မဟုတ်ပါဘူး။ အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ပဲ ရှိရမယ်။ သုံးမယ့် ဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး furniture ရွေးချယ်ရမယ်၊ furniture မှာ သုံးမယ့် material တွေ ရွေးချယ်ရမယ်။ ဒီတော့ သူရဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ ဘတ်ဂျက်ပေါ်မူတည်ပြီး လိုက်ဖက်တဲ့ ဒီဇိုင်းတော့ ရှိကိုရှိတယ်။ ဒီဇိုင်းထွက်ကို ထွက်တယ်။

အန်ကယ်လ်ကြီးက သူက ထူးခြားချင်တယ် ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ အန်ကယ်လ်ကြီးကို မေးရတယ်။ ဘတ်ဂျက် ဘယ်လောက်သုံးမှာလဲပေါ့။ သူက လစ်မစ်တော့ ထားထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးသင့်တဲ့ ဟာကျရင်တော့ သုံးမယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့ သဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ furnitrue အပိုင်းတွေကို ကျွန်တော်တော်တို့ ဘန်ကောက်မှာ သွားဝယ်တယ်။

ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီဇိုင်နာတွေက brand တွေကို သိထားရတယ်။ brand တွေကို high quality ရှိတဲ့ brand တွေ၊ middle rate ရှိတဲ့ brand တွေ၊ low rate ရှိတဲ့ brand တွေ အကုန်လုံးကို သိထားရတယ်။ သိထားတော့မှ ကိုယ့်ပရောဂျက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့လိုက်ဖက်တဲ့ brand ကို ပြန်ပြီးတော့ ချပေးရတာပေါ့။ အဲကတော့မှပဲ ပရောဂျက်မှာ client သုံးချင်တဲ့ အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ design လေးကလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ထွက်လာလိမ့်မယ်။ ဘန်ကောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ သွားရွေးချယ်တဲ့ အခါကတော့ အန်ကယ်လ်ကြီးကို အရင်ဆုံး high rate brand ကို ပြလိုက်တယ်။ တကယ်တကယ့်တော့ ဈေးကတအားကြီးတယ် ၊ အန်ကယ်လ်ကြီးတို့လည်း သိတယ်။ ဒါပေမယ့် look နဲ့ ပြန်ယှဉ်တယ် ၊ middle rate ရဲ့ look နဲ့ ယှဉ်တယ်၊ low rate ရဲ့ look နဲ့ ယှဉ်တယ် ဒီအချိန်မှာ look က ပြောစရာမလိုအောင် သိသိသာသာ ကွာသွားတယ်။ ကွာတယ်ဆိုတဲ့ အခါကတော့ အန်ကယ်လ်ကြီး တို့ကတော့ high rate ကို သုံးမယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ် ဖြစ်တာက Christopher Guy ။ Christopher Guy ဆိုတာက furniture designer ပါ။ သူ့ကိုယ်ပိုင် brand ကို တည်ဆောက်ပြီး ထုတ်ထားတဲ့ brand ။ ဒီတော့ ဒီအိမ်က furniture တွေ အတော်များများသည် Christopher Guy ရဲ့ furniture တွေများတယ်။

ဒီပရော့ဂျက်မှာကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အသိပညာက ဒီဇိုင်နာ တစ်ယောက်အတွက် အဓိက ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းက ကိုယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို အပြင်မှာ ရုပ်လုံးပေါ်ဖို့ကြိုးစားရတာက အခက်အခဲဆုံး အလုပ်ပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကြားထဲမှာ တည်ဆောက်နေစဉ်ကာလမှာ client သည် စိတ်ပြောင်းလဲတာ ရှိရင်ရှိမယ်၊ သူလိုချင်တာ ထပ်ဖြည့်တာ ရှိကောင်းရှိမယ်။

ကိုယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲဆိုတာကို အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ ပြန်လည် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးရတာတွေ ရှိတယ်။ ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်း မပျက်အောင် ကိုယ်ကဘယ်လို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမလဲ ။ အင်ဂျင်နီယာတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို supportingအများကြီးပေးပါတယ်။ ဒီပရော့ဂျက်မှာ အင်ဂျင်နီယာက ကိုထွန်းသက်ဦးပေါ့။ အဓိက interior အတွက် ကိုထွန်းသက်ဦးကတာဝန်ယူပေးတယ်။

နောက်ထပ် ထူးခြားတာလေး တစ်ခုက တစ်ရက်မှာ အန်ကယ်လ်ကြီးဆီက ဖုန်းလာတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကနေ ဖုန်းရွှေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံဉာဏ်လေးပေးသွားတယ်ပေါ့။ ကိုယ် အတွင်းဒီဇိုင်းဝင်တဲ့ အချိန်မှာ structure က တည်ဆောက်ပြီးသွားပြီ။ ဒီချိန်မှာ အန်ကယ်လ်ကြီး ဆီက ဖုန်းလာတယ်။ သားရေ … ဒီလှေကားနဲ့ အိမ်ဝင်ပေါက်နဲ့က တည့်ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါသည် မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒါကို ဘယ်လိုမျိုး ပြန်ပြီး ပြောင်းလို့ရမလဲ … ပေါ့ ကျွန်တော့်ကို ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော် ပြန်ကြည့်တော့ ဟုတ်တယ်၊ တည့်ဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ အရင်အခန်းဖွဲ့ကို ကျွန်တော်က ပြန်ပြင်လိုက်တယ်. ဒါပေမယ့် ဒီမိန်းဝင်ပေါက်နဲ့ လှေကားကိုကျ structure က ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ပြန်ပြင်လို့ မရလိုက်ဘူး။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒါကို ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင် ဖြိုရဖျက်ရတာတွေလည်း တအားများတော့မယ်၊ အချိန်ကာလ အနေနဲ့လည်း သတ်မှတ်ထားတာထပ်တဲ့ ပိုကျော်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ ကိစ္စ တစ်ခုမှာ အဖြေတစ်ခုကတော့ရှိမယ်။

ဒီတော့ ကျွန်တော် ဖုန်းရွှေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ website မှာ ရှာတယ်၊ စာအုပ်တွေဖတ်တယ်။ ဒီမှာသွားတွေ့တယ်။ မှန်တယ် လှေကားနဲ့ ဝင်ပေါက်နဲ့ တည့်ဖြစ်လို့မရဘူး။ တည့်ဖြစ်ရင် အပြင်ဘက်က ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းတွေက အိမ်ထဲကို ဝင်လာနိုင်တယ်၊ အိမ်ထဲက ကောင်း ခြင်းတွေ ကလည်း အပြင်ဘက်ကို ထွက်သွားနိုင်တယ်။ ဒီဟာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းလို့ ရလဲဆိုတာလည်းတခါတည်း ရေးပေးထားတယ်။ ကျွန်တော် ကံကောင်းတာ တစ်ခုက လှေကား နဲ့ မိန်းဝင်ပေါက်ကြားမှာ အခန်း ၂ခု ရှိတယ်။

လှေကား ဆင်းဆင်းချင်းမှာ foyer လေး ကျွန်တော် လုပ်ပေးထားတယ်၊ အဲ့ ဒါ ပြီးမှ ထမင်းစားခန်း ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါက ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အန်ကယ်လ်ကြီးက အရင် စစချင်းအိမ်ကို exterior ဆွဲတဲ့ အချိန်မှာ    သူရဲ့ ဝင်ပေါက် က တခြား တစ်ဘက်မှာ ရှိတာ။  ထမင်းစားခန်းဘက်က မိန်းဝင်ပေါက်မဟုတ်ဘူး။ outdoor dinning လေး လုပ်မယ်ဆို ထွက်လို့ ရအောင်သူက ဝင်ပေါက်လေးတစ်ခု လုပ်ပေးထားတာ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ပလန်က ပြောင်းသွားတဲ့ အခါမှာ ဘေးဘက်က အကွက်ကို  landscape လုပ်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ဝင်ပေါက်က နှစ်ခု ဖြစ်သွားတာပေါ့။ မိန်းဝင်ပေါက်က တစ်ခုရှိတယ်၊ တခါ ထမင်းစားခန်း ဘက်က မိန်းဝင်ပေါက်ကတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်က အခန်းဖွဲ့လုပ်တော့ လှေကားက ဆင်းရင် foyer ရှိတယ်၊ ပြီးမှ ထမင်းစားခန်း ရှိမယ်။ ပြီးမှ မိန်းဝင်ပေါက်က လာတယ် ဆိုတဲ့ အခါကတော့ ဒါလေးက အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ ဖုန်းရွှေ အရ လှေကားနဲ့ မိန်းဝင်ပေါက် က ဆယ်ပေ အကွာမှာ ရှိရင်ဆိုတဲ့ အချက်လေးတစ်ခုပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာက ဆယ်ပေ မကဘူး။ ပေ သုံးဆယ် ဝန်းကျင်လောက်ကို ကျယ်နေတယ်။ ဒါလေးက အားသာချက်တစ်ခု၊ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်က လှေကားဆင်းဆင်းချင်း  foyer ဧရီယာမှာ ခရစ်စတယ် မီးဆိုင်းကြီးတစ်ခုကို ထားမယ်။ ဖုန်းရွှေရဲ့ နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုကလည်း တကယ်လို့ ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ မလွယ်တော့ဘူး ဖြိုဖို့ဖျက်ဖို့လည်း မလွယ်တော့ဘူးဆိုရင် အလည်မှာ မီးဆိုင်းတစ်ခု ထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့ ဖြေရှင်းချက်လေးပါလာတယ်။ မီးဆိုင်းက reflection ပါတာကိုး။ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေက ဘက်ပြန်သွားမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကလည်း နဂိုတည်းက ဒီနေရာမှာ မီးဆိုင်းထည့်မှာဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း အဆင်ပြေသွားတယ်။  ဒါကို ကျွန်တော်က အန်ကယ်လ်ကြီးကို ရှင်းပြတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုက သင့်တော်ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်သာပေး သူလက်ခံတယ်။ သူက အတင်းကြီးလိုက်မပြင်ဘူး။  သူပြင်ချင်တယ်ဆို ကျွန်တော်နဲ့ တိုင်ပင်တယ်။ ဒါကို ပြင်ရင်ကောင်းမလား ပိုကောင်းသွား မလား တိုင်ပင်တယ်။ အကြံဉာဏ်ယူတယ်။ အဲ့အခါ ကျွန်တော်ကလည်း သေချာပြောပြရတယ်။ မပြင်ချင်ဘူးဆိုရင် သင့်တော်ခိုင်လုံတဲ့အဖြေကို ရှင်းပြရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မရဘူး မပြင်ဘူးဆိုတာမျိုးသွားပြောလို့မရဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လို client မျိုးမဆို စိတ်ကျေနပ်မှု ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူလုပ်ချင်တာကို လုပ်မှာပဲ။  ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီဇိုင်နာဘက်ကနေပြီး ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက် ပေးရတယ်၊ရှင်းပြပေးရတယ်။  client တွေကလည်း ဒါကို စဉ်းစားတယ်။ လက်ခံသင့်တယ် ထင်ရင် လက်ခံတယ်ပေါ့။ ဒီလို မျိုး ညှိနှိုင်းပြီး သွားကြရပါတယ်။

         နောက်တစ်ခု ပြောတာလေးရှိတာက  Design concept အရ ကျွန်တော် ဗာဆိုင်းနန်းတော်က wall panel နဲ့ မြန်မာရဲ့ ဗိသုကာအဆောက်အဦးမှာ ရှိတဲ့ wall panel နဲ့ ပြန်ပြီးတော့ ရောစပ်ထားတယ်။ နောက်ထပ် ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွလေးတွေကိုလည်း ကျွန်တော်သုံးထားတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ focus က ဘာလဲဆိုတဲ့ အခါကတော့ သူက မိန်းဝင်ပေါက်က ဝင်လိုက်တဲ့ အခါနံရံကြီးတစ်ခု ရှိတယ်။ ဒီ နံရံ ကြီးသည် မိန်းဝင်ပေါက်ဖြစ်တာကြောင့် ဝင်လိုက်တာနဲ့ကို ထူးခြားနေရမယ်။ ဆိုတော့ ဒီ နံရံ ကို ဘာလုပ်မလဲ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းးစားရတာပေါ့။ အိမ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ  ပါတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးကလည်း မြန်မာ ၊ မြန်မာဖြစ်ရတာလည်း ဂုဏ်ယူတယ် ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ ဒီနေရာမှာ ပုံတစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့။  နံရံဆေးရေးပန်းချီသွားမလား၊ ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွ သွားမလား ကျွန်တော် စဉ်းစားတာပေါ့။ ကျွန်တော်က မန္တလေးမှာ လေ့လာတဲ့ အခါ ဆေးရေးပန်းချီတွေ တွေ့တယ်၊ ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွတွေလည်း တွေ့တယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ဘာကို သဘော အကျဆုံးလဲဆိုဆော့ ရွှေကျောင်း ။ ရွှေကျောင်းရဲ့ ဗိသုကာဟန်တွေ ၊ အတွင်းမှာ လုပ်ထားတဲ့ အပြင်အဆင်တွေ သဘောကျတယ်။ တံခါးမှာ ထည့်ထားတဲ့ ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွလေးတွေ အရမ်းသဘောကျတယ်။ အဲ့ဒီ အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်က ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွ ထည့်လိုက်တယ်။ ပြောရရင်တော့ ဒီအိမ်က ရွှေကျောင်းကို အများကြီး inspire ယူထားတယ်။  ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွကို စဉ်းစားတဲ့ အခါမှာ ဘာကိုထည့်မလဲပေါ့။  အိမ်မှာနေမယ့် မိသားစုသည် အန်ကယ်ကြီးရဲ့ သမီး မိသားစု နေမယ်။ ဒါကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြတဲ့  ကိန္နရီကိန္နရာ ရုပ်တုလေးကိုထည့်မယ်။ မြန်မာဆိုတဲ့ ဟန်ကို ပေါ်စေမယ့် ကဒေါင်း ကို ထည့်မယ်ဆိုပြီး အလည်မှာ ကဒေါင်း ကို ထည့်ထားတယ်၊ Bothsideမှာတော့ ကန္နရီကိန္နရာ ကို ထည့်ထားတယ်။

နောက်တစ်ခုကကျတော့ ဘုရားခန်းမှာ အန်ကယ်လ်ကြီးတို့က ကြည်ညိုချင်တယ်၊ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းဖြစ် ချင်တယ်။ ပလ္လင်မှာလည်း ခပ်မြင့်မြင့် ထားချင်တယ်၊ ဆွမ်းတော်ပွဲတွေကပ်ဖို့ နေရာလည်း လိုချင်တယ်။ ဘုရားကို တစ်ဆူတည်း ခပ်ကြီးကြီး ကိုးကွယ်ချင်တယ်။ ဘုရားသည် သပ္ပါယ်ရမယ်၊ ကြည်ညိုဖွယ် ဖြစ်ရမယ်။ ဘုရားကို မြင်ရတာနဲ့ စိတ်က ရှင်းနေရမယ်ဆိုတာလေးလိုချင်တယ်။  ဒါဆို ဘုရားကို ဘာဆင်းတုကိုးကွယ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေး ဖြစ်လာတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကလည်း ဒီဇီုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ဘုရားဆင်းတုတော်ရဲ့ အရောင်တွေ သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ များသောအားဖြင့် အရွယ်အစားပေါ့။ ဘုရားဆင်းတုတော်ရဲ့ ဉာဏ်တော်အမြင့် ဘယ်လောက် ထားသင့်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်း ကျွန်တော်က သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ဒီအိမ်မှာလည်း အန်ကယ်လ်ကြီးတို့နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဘုရားဆင်းတုတော်ကို အဖြူရောင် ကျောက်ဆင်းတုတော်ကို ကိုးကွယ်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်။ များသေညအားဖြင့် အရွယ်အစားပေါ့။ ဘုရားဆင်းတုတော်ရဲ့ ဉာဏ်တော်အမြင့် ဘယ်လောက်ထားသင့်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်း ကျွန်တော်ကသတ်မှတိပေးလေ့ရှိတယ်။ ဒီအိမ်မှာလည်း အန်ကယ်လ်ကြီးတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဘုရားဆင်းတုတော်ကို အဖြူရောင် ကျောက်ဆင်းတုတော်ကို ကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်။ဒီမှာ သူရဲ့ နောက်ခံ၊ နောက်ခံက ဘုရားဆင်းတုတော်ကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ပုံစံ ဖြစ်ရမယ်။ နောက် ပလ္လင် ကလည်း ဘုရားဆင်းတုတော်ကို အထောက်အပံ့ပေးရမယ်။ အဲ့တော့ ဘုရားဆင်းတုတော်သည် အဖြူ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အနောက်ကို အဖြူ ရွေးချယ်လို့ မရဘူး။

သစ်သားဆိုရင်လည်း တစ်အိမ်လုံးမှာ သစ်သား သုံးထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်  ဘုရားဆင်းတုတော်ကို သစ်သား မသုံးစေချင်ဘူး။ material choice ပေါ့။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့  ဘုရားရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ဗောဓိညောင်ပင်ထည့်မယ်။ ဒီမှာ ရုပ်ကြွသွားမလား၊ ဆေးရေးပန်းချီသွားမလား စဉ်းစားကြတယ်။ အောက်ဘက်မှာလည်း ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွ ပါပြီးသား ဖြစ်တာကြောင့် ဆေးရေးပန်းချီကို ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ ဆေးရေးပန်းချီမှာက မြန်မာ့ ဟန်ပါတဲ့ ဆေးရေး ပန်းချီ ဖြစ်ရမယ်၊ နောက် ဘုရားဆင်းတုက အဖြူကိုလည်း လွှမ်းမိုးလို့မရဘူး ဆိုတဲ့ အခါကတော့ ကျွန်တော်သည် ယွန်းပန်းချီကို ရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်းပန်းချီမှာ အရောင် ၂မျိုး ရှိတယ်။ ရွှေသွားမလား၊ အနီသွားမလားပေါ့။ အနီဆိုရင် သူက တခြားအရောင်လေးတွေက ပြန်ထောက်ပံ့ပေးရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ရွှေကိုပဲ ရွေးချယ် လိုက်တယ်။ ရွှေဆိုရင် အမဲနဲ့ ရွှေ ၂ မျိုးပဲ သူ့
အရောင်မှာ ပါလာမယ်။ ရွှေ ဆိုသည်လည်း မိသားစုရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာပါတယ်။ ဒါကို ဘုရားခန်းမှာ ပြန်ထည့်ထားလိုက်တာပေါ့။ နောက် ပလ္လင်၊ ပလ္လင် ကလည်း ကျွန်တော် inspire ယူထားတာပါပဲ။ ပုဂံဘုရားတွေမှာ ရှိတဲ့ ပုံစံကို ယူထားတယ်၊ အခက်အလက်တွေကိုတော့ ကုန်းဘောင်ခေတ် အနုလက်ရာလေးတွေနဲ့ ဖြည့်ပြီးတော့ ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းပြီး ရေးဆွဲပေးခဲ့တာပေါ့။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်ပြောချင်တာကinterior design ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ အခါမှာ ဘာတွေက ထပ်ပြီး အားဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီ interior design ကို  ပိုပြီး ရုပ်ကြွလာစေဖို့ dressing အပိုင်း။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် interior decoration အပိုင်းပေါ့။

အဲ့ဒါက ကျွန်တော်တို့ interior design ပိုင်းကို အများကြီး အထောက်အပံ့ပေးတယ်။ Dressing အပိုင်းမှာ ကျွန်တော် ခံယူထားတာက interior decoration ဆိုတာက part of interior design ပဲ။ interior design လုပ်ပြီဆိုရင် designer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းမှာ decoration ကလည်း မပါမဖြစ် ပါကိုပါလာရတာ။ dressing အပိုင်းမှာ အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုက artwork ပဲပေါ့။ ပြောရရင်တော့ ပန်းချီတွေ ၊ နံရံကပ် ရုပ်လုံးရုပ်ကြွတွေ ၊ ရုပ်ထုတွေ ဒါတွေကလည်း အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ ဒီအိမ်မှာ ပန်းချီနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြောစရာ ရှိတာလေးက ဒီအိမ်ကို ပန်းချီကားတွေချိတ်မယ် ဆိုတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားတယ်။ အကြောင်းအရာက မန္တလေးအကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားတယ်။ မန္တလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ အန်ကယ်လ်ကြီးက မန္တလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရှုမျှော်ခင်းကို ဆွဲချင်တာပေါ့။ မန္တလေး ပုံတွေကိုပဲ ချိတ်လိုက်တာက မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ရိုးရှင်းတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ပန်းချီကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာမရှိဘူး ဆိုတာမျိုးလေး ယူဆတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒီ ပန်းချီကားနဲံ ပတ်သက်ပြီးတော့ client တွေက သူတို့ ဧည့်သည်တွေကို ပြောစရာလေးတစ်ခု ကျန်ခဲ့စေချင်တယ်။ ပန်းချီဆရာနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့ အခါကျတော့ အကြောင်းအရာကတော့ ဒါပဲ။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကဗျာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပါ။ ဒီပန်းချီကားကို ကြည့်လိုက်ရင် ဒီကဗျာကို သရုပ်ဖော်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီး တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ဆိုရင် ငယ်ငယ်ကသင်ယူခဲ့တဲ့ အချုပ်တန်းဆရာဖေရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေါ့။ မန္တလေးဆောင်းရာသီကို ဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ချပြပေးတယ်။ ကိုယ့်ဘက်လည်း ရှာပေးတယ်၊ ပန်းချီဆရာကလည်း ကျွန်တော့်ကို အများကြီး ကူပြီးရှာပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်။ ပန်းချီဆရာနဲ့ကလည်း ချိတ်ဆက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အန်ကယ်လ်ကြီး အနေနဲ့က သူမွေးဖွားရာ ဇာတိ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲ့ ဒီမှာ နာမည်ကြီးတာက လှည်းတွေပေါ့။ သူ့ ငယ်ဘ၀ အမှတ်တရ မှာ လှည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ အိပ်ခန်းမှာဆိုရင် လှည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပန်းချီကားတွေ ချိတ်ထားတယ်။ ကျန်တဲ့ dressing ပိုင်းကျတော့ ယွန်းအုပ်လေးတွေ ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလေးတွေ ပြည်တွင်းမှာ ရှာဖွေခဲ့တယ်။ များသောအားဖြင့် Bagan House ကနေ ကျွန်တော်တို့ ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ တချို့ dressing တွေကျ ဘန်ကောက်ကနေ ဝယ်ခဲ့တာ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ interior design မှာ ဒီလို dressing လေးတွေကြောင့်လည်း ပိုပြီး ပေါ်လွင်လာတယ်လို့ ယူဆတယ်။ နောက်တစ်ခုကျ ကျွန်တော်တ်ု့ ကော်ဇောပိုင်းပေါ့။ ကော်ဇောကိုလည်း အခန်းတွေရဲ့ theme အလိုက် အရောင်လေးတွေ၊ pattern လေးတွေ ကို အခန်းအလိုက် ခွဲထားတယ်။ ဧည့်ခန်းမှာဆို ခန့်ခန့်ထည်ထည် ကနုတ်အကြီးတွေနဲ့ ထည့်ထားပေးတယ်။ public နေရာ အတော်များများမှာ ထည့်ထားပေးတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ မြေးမလေးအခန်းဆိုရင် တကယ့်ကို မိန်းမပျိုလေးအခန်းပုံစံမျိုးလေး theme ကို ယူထားတယ်။ ပန်းရောင်လေးနဲ့ အခုန ရွှေရောင်လေးနဲ့ ပြန်ရောပြီး ထည့်ပေးထားတယ်။

Landscape ဒီဇိုင်းရဲ့ ခြံစည်းရိုး ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာ green area ကို များများပါစေချင်တာကြောင့် vertical landscape တွေထည့်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ Fence ကတိုင်ဖုံး ဒီဇိုင်းက ရွှေကျောင်းကိုပဲ inspire လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Landscape မှာ အပင်ရွေးချယ်မှုကို ကိုထွန်းနေအောင်ရဲ့ အကြံဉာဏ်နဲ့ ကူညီမှုအများဆုံးရရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုထွန်းနေအောင် လိုချင်တဲ့ အပင်ကို မရရအောင် ရှာပေးတာကတော့ ညိလေးအောင်သူရပါ။

ကျွန်တော်တို့ ပရော့ဂျက်တစ်ခုလုပ်တဲ့ အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်။ client သည်လည်း client အလျောက်၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီဇိုင်နာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ပြီးတော့အနုပညာရှင်တွေ ပါလာတယ်၊ ပန်းချီဆရာတွေ အကုန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး လုပ်လိုက်တဲ့အခါ အောင်မြင်တဲ့ ပရော့ဂျက် တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ တကယ်တော့ အုပ်စုလိုက်လုပ်ရတဲ့ ပရော့ဂျက်မှာ စုစုစည်းစည်းနဲ့ တိုင်တိုင်ပင်ပင် လုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ နောက်တစ်ခုက client ဘက်ကလည်း သူတို့ လုပ်ချင်တာတွေ ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ တခါတလေ တချို့clientကမပြောတတ်တာ။ သူတို့ လိုချင်တာကို စကားလုံး အနေနဲ့ မပြောတတ်ဘူး။ သူတို့ လိုချင်တဲ့ အရာကို ကျွန်တော်တို့က မှန်းတတ်ရမယ်၊ ပြောလာအောင် ရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီး စကားဆင်ရတာပေါ့။ အဲ့အခါကျမှ သူတို့ ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ သိလာရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုမှာ အနီးစပ်ဆုံး ထပ်မိသွားမယ်။ ဒီအခါကျရင် ပရော့ဂျက်က အောင်မြင်တဲ့ ပရော့ဂျက်ဖြစ်သွားမယ်။ ဒီဇိုင်နာတွေအနေနဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးရေးဆွဲယုံတင်မကဘူး ဒီ ဒီဇိုင်းကို တကယ်လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်လာအောင် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာက အရေးကြီး ပါတယ်။ ဒီလိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရာမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမယ် ၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရာ မှာလည်း ကျွန်တော်တို့မှာ ပညာပြည့်ဝနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြည့်ဝတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘယ်သူမှတော့ ရာနှုန်းပြည့်မပြည့်ဝပါဘူး။ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့ဖြည့်သွားရတာပါ။ စာတွေများများ ဖတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ စုစုစည်းစည်းနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လေးလုပ်ကြရင် အောြင်မင်တဲ့ပရော့ဂျက်လေးတစ်ခု ဖြစ်သွားမှာပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။

Unicode

Zawgyi

Found a bug? Please, open new issue .

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

  • ကလေးအခန်းဖန်တီးတဲ့အခါ ....
  • SCG သည် မြန်မာနိုင်ငံအား ကျပ်သိန်း၂၅၀ တန်ဖိုးရှိ Positive Pressure Rooms များ ပေးအပ်လှူဒါန်း
  • Life Fitness & Reebok Promotion by Seara Sports Myanmar

Circular Economy-အနာဂတ္အတြက္နည္းလမ္းတစ္ခု

တည်းဖြတ်သူ Myanmar Home and Decoration
ရေးသားသူ မှ
July 17, 2019 နေ့
Promotion ကဏ္ဍတွင်
ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။

ads

သမ႐ိုးက်စီးပြားေရး ( Linear economy ) တစ္ခုမွေန၍ CIRCULAR ECONOMY တစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူေသာအရာတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သို႔ေပမယ့္ ယခုလိုေျပာင္းလဲမႈသာ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ ဤစီးပြားေရးစနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမက တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာအထိပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဝေတြ ဖန္တီးဖို႔၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြေလ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြကိုပါ သယ္ေဆာင္လာေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမ႐ိုးက်စီးပြားေရး ( Linear economy ) လမ္းေၾကာင္းဆိုသည္မွာ ‘’TAKE-MAKE- DISPOSE’’ ဆိုေသာစကားလို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမပါေသာ တစ္လမ္းသြားစီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ သမ႐ိုးက်စီးပြားေရး၏လမ္းေၾကာင္း ( Linear economy )ဟာ တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာအရ ျပန္လည္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္ရင္ အႏုတ္လကၡဏာေတြသာ ပိုမ်ားေနပါတယ္။

                              CIRCULAR ECONOMY စနစ္မွာ ျပဳလုပ္အသုံးျပဳၿပီးျပန္လည္ရရွိေသာ ( MAKE-USE-RETURN ) လုပ္ငန္းစဥ္အရ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္လာေသာ အသုံးဝင္စြန႔္ပစ္စြမ္းအင္ ႏွင့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာလူမႈဘဝေတြ အားလုံးကို စနစ္တက်တိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။ CIRCULAR ECONOMY အတြက္ မူဝါဒလမ္းၫႊန္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရဘက္မွလည္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိရန္ တြဲဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

                              ေအာင္ျမင္သြားခဲ့ပါက ကုမၸဏီမ်ားကို ၎တို႔၏အရင္းအျမစ္မ်ား အျမင့္ဆုံးျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစ႐ုံသာမကပဲ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရရွိေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိလူႀကီးမ်ားလက္ထပ္မွ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့ခ်ထားေပးခဲ့မည့္ အေမြအႏွစ္တစ္ခုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

The Circular Economy – အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အက်ိဳးရွိေအာင္ လႈံေဆာ္ျခင္း

                              CIRCULAR ECONOMY စနစ္သည္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္မဟုတ္ပဲ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳ လုပ္ကိုင္ေနေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပုံစံမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ဒီစီးပြားေရးစနစ္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၎စနစ္မွာေတာ့ စီးပြားေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ စက္မႈလက္မႈကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားကို လႊမ္းၿခဳံရန္ ထိေရာက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္ေရးအဆင့္မွာလည္း ျမင့္မားတဲ့အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ့ ၾကာရွည္ခံပုံစံ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ ျပန္အသုံးျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

                              အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္ပို႔ကုန္မ်ား တိုးတက္လာျခင္းကို လက္ခံလာျခင္းဟာ လူမႈဘဝေတြကို တိုးတက္ျမင့္မားလာေစၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို ထပ္မံသယ္ေဆာင္ ေပးမယ့္အျပင္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စီးပြားေရးလမ္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကမည့္ မူဝါဒသစ္ခ်မွတ္သူမ်ားကိုလည္း သက္သာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ CIRCULAR ECONOMYအတြင္းတြင္ နက္ရႈိင္းစြာဝင္ေရာက္ေနေသးတဲ့ ပုံေသစီးပြားေရး၏ လမ္းစဥ္မ်ားေတြကေတာ့ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးမႈ၊ လူမႈေရးမညီမွ်မႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္အက်ိဳးဆက္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာကုန္ခမ္းေနတဲ့ေဒသမ်ားျဖစ္လာေစၿပီးေတာ့ အာဆီယံေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေတာ့သည့္ လမ္းစဥ္တစ္ခုလည္းျဖစ္လာပါတယ္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီကို တစ္မ်ိဳးဆီျပန္လည္ခြဲထုတ္ျခင္းနဲ႔ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္ေနရာတြင္ အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားစြမ္းအင္မ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းဟာ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးနဲ႔ ထိေရာက္မႈအရွိဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ရွိေနတဲ့ပစၥည္းေတြကို ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားထပ္မံဝယ္ယူရန္သက္သာၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း သက္သာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ CIRCULAR ECONOMY ဥပမာအေနနဲ႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္သူက သုံးစြဲသူမ်ားဆီကို ေပးပို႔ရမွာမဟုတ္ပဲ  သက္ဆိုင္ရာနည္းလမ္းအလိုက္ ပစၥည္းအားလုံးကို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မယ့္အာမခံလည္းရွိသလို အျမတ္အစြန္းအမ်ားဆုံးရရွိႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးပုံစံတစ္ခုျဖစ္တဲ့အျပင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေဈးႏႈန္းမ်ားမွ ႐ုတ္တရက္က်ဆင္းျခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။

                              CIRCULAR ECONOMY အစကိုေတာ့ နည္းပညာသစ္ျဖစ္ေစ နည္းပညာမလိုေသာ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မွာျဖစ္ေစ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ အရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈဆက္ႏြယ္ခ်က္မ်ား၊ သုံးစြဲသူႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္သစ္မ်ားမိတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ ျမႇင့္တင္ဖို႔လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု၊ ထုတ္ကုန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ နည္းပညာမွ်ေဝမႈမ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိုက္ညီမႈမ်ားပါဝင္ပါတယ္။ ယင္းတို႔ထဲကမွ အမ်ားစုကေတာ့ လုံေလာက္တဲ့အခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ App မ်ား၊ websites မ်ား၊ သုံးစြဲသူႏွင့္ ၎တို႔၏နည္းပညာမ်ားႏွင့္ သုံးစြဲသူအသုံးျပဳေနေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ပါတယ္။

                              CIRCULAR ECONOMY ျဖစ္စဥ္ကို SCG လိုမ်ိဳး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ဦးစီးဦးေဆာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

SCG Circular Way

                              SCG မွ CIRCULAR ECONOMY စနစ္၏အဓိကအခ်က္ကိုသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ယင္းမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအျမင္သစ္မ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမ်ားပါ ပါဝင္သည့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာပန္းတိုင္မ်ားကို ရရွိေစမည့္ေသာ့ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ SCG မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ေလ့က်င့္မည့္အပိုင္းတြင္ CIRCULAR ECONOMY စနစ္ကို ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားေပးခဲ့ပါတယ္။ CIRCULAR ECONOMY စနစ္၏နည္းဥပေဒမ်ားကို လူထုလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ သုံးစြဲမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ တည္ၿမဲလာေသာ အျပဳအမူေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ကိုပါ ထည့္သြင္းရန္ႀကိဳးစားေပးခဲ့ပါတယ္။ တက္ႂကြေသာပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူတန္းစားအားလုံး ပါဝင္လာေအာင္  ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ SCG မွရည္႐ြယ္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းက CIRCULAR ECONOMYစနစ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ျပဳလုပ္ရာမွာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

                              CIRCULAR ECONOMY စနစ္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံသစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းစီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ အရာမ်ား၏ ဆက္စပ္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈတို႔ကို ေပါင္းစပ္တင္ျပျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ျခင္း၊ စနစ္ျပန္ဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္စတင္ျခင္းတို႔မွ ခ႐ုပတ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ အရင္းအျမစ္သစ္မ်ားအသုံးျပဳမႈကို နည္းသထက္နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ား၏တန္ဖိုးကို အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

                              CIRCULAR ECONOMY စနစ္ အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေပၚလာေစဖို႔ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးမွ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ျဖစ္ပါတယ္။ SCG သည္ႏိုင္ငံတကာအတြက္ေရာ ျပည္တြင္းအေျခအေနအတြက္ပါ ျပည့္စုံၿပီးေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ CIRCULAR ECONOMY စနစ္တစ္ခုရရွိေစရန္ သက္ဆိုင္ရာအားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္ လုပ္ေဆာင္မႈကိုတိုးျမင့္ကာ ဦးေဆာင္သြားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ တာရွည္ခံပလတ္စတစ္ႏွင့္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအတြက္ လူထုႏွင့္ပုဂၢလိကညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ CIRCULAR ECONOMY စနစ္တန္ဖိုးမ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ လူမႈစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ Rayong ျပည္နယ္ Map Ta Phut စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တြင္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္း စီမံခန႔္ခြဲေရးကြန္ယက္ တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ Dow Thailand Group ႏွင့္အတူ နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားကို ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္၍ ယင္းကုမၸဏီ၏ သိုဝွက္ထားေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ Recycled Plastic Road အမည္ရွိ စြန႔္ပစ္ပလတ္စတစ္မ်ားကို ႏိုင္လြန္ကတၱရာႏွင့္ေရာ၍ ၾကာရွည္ခံလမ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

                              ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာသည္ အရင္းအျမစ္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ႏွင့္ လက္ေတြ႕စုစည္းရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းစက္႐ုံ တြင္ BIM ( အေဆာက္အဦးအခ်က္အလက္မ်ားပုံေဖာ္ျခင္း ) ဟုေခၚေသာ လက္မႈအႏုပညာ၊ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ားလိုမ်ိဳး အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ ပုံစံျပဳလုပ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ 3D စနစ္အေျခခံနည္းပညာကို ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဤအက်ိဳးရလာဒ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအားလုံးအတြက္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ SCG မွ ဤအေျခအေနကိုႀကိဳတင္သိရွိထားၿပီး BIM ကို စီမံခန႔္ခြဲမႈအတြက္သာမကပဲ BIMINONE ဟုအမည္ေပးထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းကိုေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ အရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ၏ တိက်ေသာပမာဏႏွင့္ အခ်ိန္ကို အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳသူကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ BIM အတြက္ပစၥည္းတိုက္ကို ထုတ္လုပ္သူမ်ား ဖန္တီးခြင့္ျပဳမည့္ေနရာတစ္ခု တစ္ခုျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

                              ထို႔အျပင္ SCG ၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ထုတ္ပိုးမႈလုပ္ငန္း၏စကၠဴထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္လည္း အသုံးျပဳထားေသာစြန္႔ပစ္စကၠဴမ်ားကိုစုေဆာင္းကာျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္အက်ိဳးရွိစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဤထုပ္ပိုးမႈသည္ သစ္ေပ်ာ့သားႏွင့္တူညီေသာ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္အတြက္ သစ္သားအသုံးျပဳမႈေလ်ာ့က်ေစရန္ ေပါ့ပါးေသာ စကၠဴအျဖစ္ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စကၠဴမ်ိဳးကို ေျမာင္းေဖာ္ထားေသာေသတၱာပုံစံႏွင့္တြဲစပ္လိုက္ပါက အျခားမည္သည့္စကၠဴထူထုတ္ပိုးမႈမ်ားထက္ မဆို ပိုမိုေပါ့ပါးၿပီး တာရွည္ခံႏိုင္တဲ့ အစိမ္းေရာင္စကၠဴထူကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။ SCG သည္ ေဈးဆိုင္ႏွင့္အိမ္မ်ားမွ အသုံးမလိုေသာ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုစုေဆာင္းရန္ သုံးစြဲသူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ကိုေျဖရွင္းေပးမည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတစ္ခုကိုတီထြင္ေနၿပီး လက္လီျပန္ေရာင္း ေသာဆိုင္မ်ားမွလည္း က်န္ရွိေနေသာအရာမ်ားကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ စုေဆာင္းျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ မ်ားျပားလွသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

                    “စြန႔္ပစ္ပစၥည္းျပန္လည္အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ အားသြန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားမွာ ထိေရာက္ေသာ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအလိုက္ စြန႔္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အသုံးျပဳမႈကို လုံေလာက္ေစႏိုင္မွာသာမကဘဲ သုံးစြဲမႈရလာဒ္အေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးၾကားတြင္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းျပႆနာကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာလည္း ဟုတ္ပါတယ္။ လူတိုင္းလူတိုင္း သုံးစြဲႏိုင္သေလာက္ျပန္လည္သုံးစြဲျခင္း၊ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုခြဲျခားပစ္ျခင္းႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻႀကီးကို မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးျခင္းစတဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ားကို လိုက္နာၾကၿပီး စံနမူနာေကာင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

Circular Economy-အနာဂတ်အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခု

သမရိုးကျစီးပွားရေး ( Linear economy ) တစ်ခုမှနေ၍ CIRCULAR ECONOMY တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဆိုသည်မှာ လွယ်ကူသောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့ပေမယ့် ယခုလိုပြောင်းလဲမှုသာ အောင်မြင်သွားခဲ့မယ်ဆိုလျှင် ဤစီးပွားရေးစနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအထိပါ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝတွေ ဖန်တီးဖို့၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေလျော့ချဖို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းကျိုးတွေကိုပါ သယ်ဆောင်လာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမရိုးကျစီးပွားရေး ( Linear economy ) လမ်းကြောင်းဆိုသည်မှာ ‘’TAKE-MAKE- DISPOSE’’ ဆိုသောစကားလို ပြန်လည်ရရှိနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမပါသော တစ်လမ်းသွားစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သမရိုးကျစီးပွားရေး၏လမ်းကြောင်း ( Linear economy )ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် အနုတ်လက္ခဏာတွေသာ ပိုများနေပါတယ်။
CIRCULAR ECONOMY စနစ်မှာ ပြုလုပ်အသုံးပြုပြီးပြန်လည်ရရှိသော ( MAKE-USE-RETURN ) လုပ်ငန်းစဉ်အရ ကုန်ချောထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းများမှ ထွက်လာသော အသုံးဝင်စွန့်ပစ်စွမ်းအင် နှင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး ဆက်နွယ်လျက်ရှိသောလူမှုဘဝတွေ အားလုံးကို စနစ်တကျတိုးတက်လာစေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ CIRCULAR ECONOMY အတွက် မူဝါဒလမ်းညွှန်များကို ချမှတ်ခြင်းဖြင့် အစိုးရဘက်မှလည်း ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန် တွဲဖက်ခေါင်းဆောင်များဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်သွားခဲ့ပါက ကုမ္ပဏီများကို ၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များ အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်နိုင်စေရန် အကူအညီဖြစ်စေရုံသာမကပဲ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် လုံလောက်သော အရင်းအမြစ်များကို ရရှိစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိလူကြီးများလက်ထပ်မှ နောင်လာမည့် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် မျိုးစေ့ချထားပေးခဲ့မည့် အမွေအနှစ်တစ်ခုလည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
The Circular Economy – အရင်းအမြစ်များကို ကျော်လွန်၍ အချိန်နှင့်အမျှ အကျိုးရှိအောင် လှုံဆော်ခြင်း
CIRCULAR ECONOMY စနစ်သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့်မဟုတ်ပဲ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြု လုပ်ကိုင်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးပုံစံများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ ဒီစီးပွားရေးစနစ်ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းစနစ်မှာတော့ စီးပွားရေးထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ဖို့အတွက် စက်မှုလက်မှုကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် ယင်းကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းများကို လွှမ်းခြုံရန် ထိရောက်သော ချဉ်းကပ်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ရေးအဆင့်မှာလည်း မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်တဲ့ ကြာရှည်ခံပုံစံ၊ ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပြုပြင်မှု၊ ပြန်အသုံးပြုခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းနဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံနိုင်ငံများမှ တင်ပို့ကုန်များ တိုးတက်လာခြင်းကို လက်ခံလာခြင်းဟာ လူမှုဘဝတွေကို တိုးတက်မြင့်မားလာစေပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လည်း ကြွယ်ဝမှုများကို ထပ်မံသယ်ဆောင် ပေးမယ့်အပြင် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စီးပွားရေးလမ်းစဉ်ကို ဖော်ဆောင်ကြမည့် မူဝါဒသစ်ချမှတ်သူများကိုလည်း သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ CIRCULAR ECONOMYအတွင်းတွင် နက်ရှိုင်းစွာဝင်ရောက်နေသေးတဲ့ ပုံသေစီးပွားရေး၏ လမ်းစဉ်များတွေကတော့ သဘာဝသယံဇာတများ ပျက်စီးမှု၊ လူမှုရေးမညီမျှမှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် သက်ရောက်မှုများ၏ အန္တရာယ်အကျိုးဆက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ လျင်မြန်စွာကုန်ခမ်းနေတဲ့ဒေသများဖြစ်လာစေပြီးတော့ အာဆီယံဒေသနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိတော့သည့် လမ်းစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို တစ်မျိုးဆီပြန်လည်ခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ ယင်းပစ္စည်းများကို ထုတ်ကုန်သစ်များထုတ်လုပ်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားစွမ်းအင်များအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဟာ အဖြစ်နိုင်ဆုံးနဲ့ ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကုန်ကြမ်းများထပ်မံဝယ်ယူရန်သက်သာပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ CIRCULAR ECONOMY ဥပမာအနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်သူက သုံးစွဲသူများဆီကို ပေးပို့ရမှာမဟုတ်ပဲ သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းအလိုက် ပစ္စည်းအားလုံးကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်မယ့်အာမခံလည်းရှိသလို အမြတ်အစွန်းအများဆုံးရရှိနိုင်မယ့် စီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းများမှ ရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
CIRCULAR ECONOMY အစကိုတော့ နည်းပညာသစ်ဖြစ်စေ နည်းပညာမလိုသော ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်မှာဖြစ်စေ စတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်သူနှင့် အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုများရဲ့ ပြောင်းလဲမှုဆက်နွယ်ချက်များ၊ သုံးစွဲသူနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်သစ်များမိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် မြှင့်တင်ဖို့လိုအပ်ချက်တစ်ခု၊ ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ နည်းပညာမျှဝေမှုများ၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဆက်နွယ်မှုများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိုက်ညီမှုများပါဝင်ပါတယ်။ ယင်းတို့ထဲကမှ အများစုကတော့ လုံလောက်တဲ့အချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုနှင့် App များ၊ websites များ၊ သုံးစွဲသူနှင့် ၎င်းတို့၏နည်းပညာများနှင့် သုံးစွဲသူအသုံးပြုနေသော အခြေခံအချက်အလက်များပေါ် မူတည်ပါတယ်။
CIRCULAR ECONOMY ဖြစ်စဉ်ကို SCG လိုမျိုး အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဦးစီးဦးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုမှ စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
SCG Circular Way
SCG မှ CIRCULAR ECONOMY စနစ်၏အဓိကအချက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ယင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအမြင်သစ်များ၊ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးများပါ ပါဝင်သည့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောပန်းတိုင်များကို ရရှိစေမည့်သော့ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ SCG မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၌လေ့ကျင့်မည့်အပိုင်းတွင် CIRCULAR ECONOMY စနစ်ကို ထည့်သွင်းရန် ကြိုးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ CIRCULAR ECONOMY စနစ်၏နည်းဥပဒေများကို လူထုလိုအပ်ချက် မြင့်တက်လာမှုနှင့် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုလုပ်ငန်းများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် တည်မြဲလာသော အပြုအမူပြောင်းလဲမှုများကို ဦးတည်၍ ပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်ကိုပါ ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ တက်ကြွသောပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို လူတန်းစားအားလုံး ပါဝင်လာအောင် မြှင့်တင်ဖို့အတွက် SCG မှရည်ရွယ်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းက CIRCULAR ECONOMYစနစ် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ပြုလုပ်ရာမှာ သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
CIRCULAR ECONOMY စနစ်ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းစီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းမဟုတ်သော အရာများ၏ ဆက်စပ်မှုနှင့် အသုံးချမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်တင်ပြခြင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးခြင်း၊ တန်ဖိုးပေါင်းထည့်ခြင်း၊ စနစ်ပြန်ဆွဲခြင်းနှင့် ပြန်လည်စတင်ခြင်းတို့မှ ခရုပတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ချဉ်းကပ်ရန် ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့် အရင်းအမြစ်သစ်များအသုံးပြုမှုကို နည်းသထက်နည်းအောင် ပြုလုပ်ပြီး အရင်းအမြစ်များ၏တန်ဖိုးကို အမြင့်မားဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးများနှင့် ရေရှည်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
CIRCULAR ECONOMY စနစ် အမှန်တကယ်အကောင်အထည်ပေါ်လာစေဖို့ အဓိကသော့ချက်မှာ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် လုပ်ငန်းရှင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးမှ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်။ SCG သည်နိုင်ငံတကာအတွက်ရော ပြည်တွင်းအခြေအနေအတွက်ပါ ပြည့်စုံပြီးရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသော CIRCULAR ECONOMY စနစ်တစ်ခုရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆက်သွယ် လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြင့်ကာ ဦးဆောင်သွားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သဘောတူထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် တာရှည်ခံပလတ်စတစ်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် လူထုနှင့်ပုဂ္ဂလိကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ CIRCULAR ECONOMY စနစ်တန်ဖိုးများပေါ်တွင်အခြေခံ၍ လူမှုစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် Rayong ပြည်နယ် Map Ta Phut စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲရေးကွန်ယက် တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ Dow Thailand Group နှင့်အတူ နည်းပညာဆိုင်ရာများကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်၍ ယင်းကုမ္ပဏီ၏ သိုဝှက်ထားသော လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် Recycled Plastic Road အမည်ရှိ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များကို နိုင်လွန်ကတ္တရာနှင့်ရော၍ ကြာရှည်ခံလမ်းများပြုလုပ်ခြင်းကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာသည် အရင်းအမြစ်များ လုံလုံလောက်လောက် နှင့် လက်တွေ့စုစည်းရန် ပြုလုပ်ပေးနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ တွင် BIM ( အဆောက်အဦးအချက်အလက်များပုံဖော်ခြင်း ) ဟုခေါ်သော လက်မှုအနုပညာ၊ တည်ဆောက်ရေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များလိုမျိုး အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊ ပုံစံပြုလုပ်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးတွဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ဉာဏ်ရည်မြင့် 3D စနစ်အခြေခံနည်းပညာကို ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကျိုးရလာဒ်များသည် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ကိုင်နေသူများအားလုံးအတွက် အချက်အလက်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွင် အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCG မှ ဤအခြေအနေကိုကြိုတင်သိရှိထားပြီး BIM ကို စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သာမကပဲ BIMINONE ဟုအမည်ပေးထားသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ဖက်ကိုက်ညီမှုရှိသည့်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုလျော့ချရန်အတွက် အချက်အလက်များတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ တိကျသောပမာဏနှင့် အချိန်ကို အဆောက်အဦး တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသူကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမည့် BIM အတွက်ပစ္စည်းတိုက်ကို ထုတ်လုပ်သူများ ဖန်တီးခွင့်ပြုမည့်နေရာတစ်ခု တစ်ခုပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။
ထို့အပြင် SCG ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သင့်လျော်အောင်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ထုတ်ပိုးမှုလုပ်ငန်း၏စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်လည်း အသုံးပြုထားသောစွန့်ပစ်စက္ကူများကိုစုဆောင်းကာပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိစွာလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဤထုပ်ပိုးမှုသည် သစ်ပျော့သားနှင့်တူညီသော ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အတွက် သစ်သားအသုံးပြုမှုလျော့ကျစေရန် ပေါ့ပါးသော စက္ကူအဖြစ်ပြုလုပ်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော စက္ကူမျိုးကို မြောင်းဖော်ထားသောသေတ္တာပုံစံနှင့်တွဲစပ်လိုက်ပါက အခြားမည်သည့်စက္ကူထူထုတ်ပိုးမှုများထက် မဆို ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး တာရှည်ခံနိုင်တဲ့ အစိမ်းရောင်စက္ကူထူကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ SCG သည် ဈေးဆိုင်နှင့်အိမ်များမှ အသုံးမလိုသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရန် သုံးစွဲသူများ လိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းပေးမည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတစ်ခုကိုတီထွင်နေပြီး လက်လီပြန်ရောင်း သောဆိုင်များမှလည်း ကျန်ရှိနေသောအရာများကို ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် စုဆောင်းခြင်း ကဲ့သို့သော များပြားလှသည် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
“စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန် အားသွန်လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာများမှာ ထိရောက်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်ရာအလိုက် စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ခွဲခြားခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှုကို လုံလောက်စေနိုင်မှာသာမကဘဲ သုံးစွဲမှုရလာဒ်အနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးကြားတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြဿနာကို လျော့ချနိုင်မှာလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း သုံးစွဲနိုင်သလောက်ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုခွဲခြားပစ်ခြင်းနှင့် နောင်အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာကြီးကို မျိုးစေ့ချပေးခြင်းစတဲ့ အလေ့အကျင့်များကို လိုက်နာကြပြီး စံနမူနာကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”

Download eBook version as a FREE!

လူဖတ်အများဆုံး ဆောင်ပါး (၅)ပုဒ်

  • ကလေးအခန်းဖန်တီးတဲ့အခါ ....
  • SCG သည် မြန်မာနိုင်ငံအား ကျပ်သိန်း၂၅၀ တန်ဖိုးရှိ Positive Pressure Rooms များ ပေးအပ်လှူဒါန်း
  • Life Fitness & Reebok Promotion by Seara Sports Myanmar